BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dış sa­ha ca­na­va­rı

Dış sa­ha ca­na­va­rı

T­rab­zons­por Sü­per Lig’de dep­las­man­lar­da­ki ba­şa­rı­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. Bor­do-­ma­vi­li­ler e­vin­den da­ha çok pu­a­nı ra­kip sa­ha­lar­dan top­la­dıT­rab­zons­por Sü­per Lig’de dep­las­man­lar­da­ki ba­şa­rı­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. Bor­do-­ma­vi­li­ler e­vin­den da­ha çok pu­a­nı ra­kip sa­ha­lar­dan top­la­dı TEK YE­NİL­Gİ­Sİ G.SA­RAY’A Sü­per Lig’in 15. haf­ta­sın­da dep­las­man­da Bur­sas­por ile kar­şı­la­şa­cak olan li­der Trab­zons­por, dış sa­ha­da oy­na­dı­ğı maç­lar­da ra­kip­le­ri­nin kor­ku­lu rü­ya­sı ol­du. Bor­do-ma­vi­li ta­kım bu se­zon dış sa­ha­da en çok pu­an top­la­yan ta­kım ol­du. Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si evin­de oy­na­dı­ğı 7 maç­ta 4 ga­li­bi­yet ve 3 be­ra­ber­lik el­de eder­ken, at­tı­ğı 9 go­le kar­şı­lık ka­le­sin­de 4 gol gör­dü ve 15 pu­an top­la­dı. Dış sa­ha­da bir tek G.Sa­ray’a 3-0 ye­ni­len Trab­zons­por ka­lan al­tı maç­ta 5 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik al­dı, at­tı­ğı 12 go­le kar­şı­lık ka­le­sin­de 7 gol gör­dü ve 16 pu­an top­la­ma­yı ba­şar­dı. DE­NİL­SON’UN İD­Dİ­ASI! Bu ara­da ara trans­fer­de kad­ro­ya tak­vi­ye ya­pa­cak olan Trab­zons­por’un, dün­ya­ca ün­lü Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu De­nil­son de Oli­vi­era’yla il­gi­len­di­ği, oyun­cu­nun biz­zat ken­di­si ta­ra­fın­dan id­di­a edil­di. Ül­ke­si­nin ba­sı­nı­na ko­nu­şan Pal­me­iras­lı fut­bol­cu, ku­lü­büy­le söz­leş­me ye­ni­le­me­si­nin şu an için zor gö­rün­dü­ğü­nü be­lirt­ti ve bü­yük ih­ti­mal­le ta­kım­dan ay­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. 31 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, ül­ke­si­nin ta­kım­la­rın­dan San­tos’tan bir tek­lif bek­le­di­ği­ni ile­ri sü­rer­ken, “Tür­ki­ye’den de Trab­zons­por be­ni is­ti­yor” şek­lin­de bir de id­di­ada bu­lun­du. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) TON­YA’YI GEZ­Dİ­LER Dün Trab­zon’un Ton­ya il­çe­si­ni zi­ya­ret eden Trab­zons­por­lu fut­bol­cu­lar, va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı ve za­man za­man zor an­lar ya­şa­dı. Ta­raf­tar­lar oyun­cu­la­rı ke­men­çe eş­li­ğin­de ho­ron oy­na­ya­rak kar­şı­la­dı ve çi­çek ver­di. Özel­lik­le Yat­ta­ra’ya bü­yük il­gi gös­te­ren va­tan­daş­lar, omuz­la­rı­na al­dık­la­rı Gi­ne­li oyun­cuy­la bir­lik­te, şam­pi­yon­luk te­za­hü­ra­tın­da bu­lun­du. Sü­mer iç ka­rar­ta­cak T­rab­zons­por’da a­ra t­rans­fer dö­ne­mi i­çin ön­ce Bel­çi­ka, ar­dın­dan da B­re­zil­ya’da ba­zı fut­bol­cu­la­rı iz­le­yen Fut­bol Ko­or­di­na­tö­rü Öz­kan Sü­mer, Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na de­tay­lı bir ra­por sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. An­cak Sü­mer’in ra­po­run­da B­re­zil­ya­lı fut­bol­cu­la­rın yük­sek bon­ser­vis be­del­le­rin­den ya­kı­na­ca­ğı ve o­lum­lu ra­por sun­ma­ya­ca­ğı id­di­a e­dil­di. Bu­na rağ­men Sü­mer’in, Er­sun Ya­nal’ın is­te­ği ü­ze­ri­ne iz­le­di­ği ba­zı fut­bol­cu­la­rı da çok be­ğen­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT