BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’lı terörist İs­tan­bul’u ka­na bu­la­ya­cak­tı

PKK’lı terörist İs­tan­bul’u ka­na bu­la­ya­cak­tı

Şır­nak İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­ba­rat Tim­le­ri yap­tık­la­rı is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Ku­zey Irak top­rak­la­rın­da bu­lu­nan Haf­ta­nin kam­pın­da bom­ba eği­ti­mi alan bir te­rö­ris­tin met­ro­pol­ler­de bom­ba­lı ey­lem­ler yap­mak üze­re Tür­ki­ye’ye ge­le­ce­ği­ni tes­pit et­ti.Şır­nak İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­ba­rat Tim­le­ri yap­tık­la­rı is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Ku­zey Irak top­rak­la­rın­da bu­lu­nan Haf­ta­nin kam­pın­da bom­ba eği­ti­mi alan bir te­rö­ris­tin met­ro­pol­ler­de bom­ba­lı ey­lem­ler yap­mak üze­re Tür­ki­ye’ye ge­le­ce­ği­ni tes­pit et­ti. Jan­dar­ma, ay­lar sü­ren ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de şah­sı adım adım ta­kip et­ti. Ha­bur Sı­nır Ka­pı­sı’ndan gi­ren şa­hıs, Kur­ban Bay­ra­mı’nın 2. gü­nü Şır­mak’ın Ciz­re il­çe­sin­de bu­lu­nan bir oto­büs ter­mi­na­li­ne ge­le­rek İs­tan­bul’a gi­de­cek yol­cu oto­bü­sü­ne bin­di­ği sı­ra­da jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di. Ope­ras­yon­da PKK’lı te­rö­rist A.Y. (25) kıs­kıv­rak ya­ka­lan­dı. İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nda sor­gu­ya alı­nan şah­sın, İs­tan­bul’da bu­lu­nan iş­bir­lik­çi­le­ri ile bu­lu­şup, pat­la­yı­cı­la­rı te­min et­tik­ten son­ra do­ğal­gaz bo­ru hat­la­rı, lu­na­park­lar, iş mer­kez­le­ri ve po­lis nok­ta­la­rın­da bir di­zi kan­lı ey­lem plan­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Jan­dar­ma­da su­çu­nu ka­bul eden ve plan­la­dı­ğı ey­lem­le­ri an­la­tan A.Y., Ciz­re Ad­li­ye­si’ne gön­de­ril­di. Sav­cı­ya ifa­de ve­ren A.Y. çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­ndı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT