BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ça­lı­nan lap­top SMS’le ken­di­ni ka­pa­ta­bi­le­cek

Ça­lı­nan lap­top SMS’le ken­di­ni ka­pa­ta­bi­le­cek

Di­züs­tü bil­gi­sa­yar kul­la­nı­cı­la­rı, bir SMS ile ça­lı­nan bil­gi­sa­yar­la­rı­nın hır­sız­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­le­cek.Di­züs­tü bil­gi­sa­yar kul­la­nı­cı­la­rı, bir SMS ile ça­lı­nan bil­gi­sa­yar­la­rı­nın hır­sız­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­le­cek. Bil­gi hır­sız­lı­ğı­na ted­bir ola­rak ön­de ge­len bil­gi­sa­yar üre­ti­ci­si Le­no­vo ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len tek­no­lo­jiy­le bil­gi­sa­yar, kul­la­nı­cı­dan ge­len bir SMS ile ken­di­si­ni kul­la­nı­ma ka­pa­ta­cak. Önü­müz­de­ki yı­lın ilk ay­la­rın­da pi­ya­sa­ya sü­rü­le­cek ve Üçün­cü Ne­sil (3G) mo­bil ile­ti­şim ye­te­ne­ği­ne sa­hip ola­cak “Think­pad” se­ri­si di­züs­tü bil­gi­sa­yar, kul­la­nı­cı­dan ge­len SMS me­sa­jı doğ­rul­tu­sun­da eğer açık­sa bil­gi­sa­ya­rın ilk ça­lış­ma bel­le­ği­nin yük­lü ol­du­ğu BI­OS’dan (Ba­sic In­put/Out­put System) baş­la­ya­rak ci­ha­zı, çe­şit­li kat­man­lar­da hız­lı bir şif­re­le­me ya­pa­rak ki­lit­le­ye­cek. Eğer ci­haz o an ka­pa­lıy­sa, bu iş­lem açıl­dı­ğı an dev­re­ye gi­re­cek. Ön­den ge­len BI­OS üre­ti­ci­le­rin­den Pho­ne­ix ile bir­lik­te ge­liş­ti­ri­len tek­no­lo­jiy­le bil­gi­sa­yar, söz ko­nu­su SMS’i al­dı­ğı za­man kul­la­nı­mı en­gel­le­ye­cek an­cak bil­gi­le­ri sil­me­ye­cek. Ci­ha­zı ye­ni­den ça­lış­tı­ra­bil­mek için ön­ce­den ta­nım­la­nan şif­re­nin gi­ril­me­si şart ola­cak. Sis­te­min prob­lem­siz ça­lı­şa­bil­me­si için de di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rın GSM şe­be­ke­le­ri kap­sa­mın­da bu­lun­ma­sı ye­ter­li ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT