BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sü­ley­ma­ni­ye’de ilk bina örnekleri or­ta­ya çı­kı­yor

Sü­ley­ma­ni­ye’de ilk bina örnekleri or­ta­ya çı­kı­yor

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si­nin pro­je or­ta­ğı ol­du­ğu “Sü­ley­ma­ni­ye Ye­ni­le­me Ala­nı”nın bi­rin­ci eta­bın­da baş­la­yan uy­gu­la­ma ça­lış­ma­sın­da ilk bi­na ör­nek­le­ri or­ta­ya çık­tı.> İS­TAN­BUL İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si­nin pro­je or­ta­ğı ol­du­ğu “Sü­ley­ma­ni­ye Ye­ni­le­me Ala­nı”nın bi­rin­ci eta­bın­da baş­la­yan uy­gu­la­ma ça­lış­ma­sın­da ilk bi­na ör­nek­le­ri or­ta­ya çık­tı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­ri­hi Çev­re Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü, 728’i tes­cil­li, 1239’u tes­cil­siz ol­mak üze­re top­lam 1967 bi­na­nın bu­lun­du­ğu 8 ma­hal­le­yi kap­sa­yan ye­ni­le­me ala­nı­nı, ça­lış­ma­la­rın kı­sa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için 5 eta­ba ayı­ra­rak pro­je­len­dir­me­ye baş­la­dı. Pro­je­nin bi­rin­ci eta­bı­nı, uy­gu­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın da baş­la­dı­ğı Şeh­za­de Ca­mi­si’nden baş­la­yıp Ha­liç’e ka­dar inen ve Sü­ley­ma­ni­ye’nin si­vil mi­ma­ri ah­şap ya­pı­la­rı­nın yo­ğun­luk­ta ol­du­ğu alan oluş­tu­ru­yor. Bu alan­da, 28’i anıt eser ni­te­li­ğin­de olan 427 tes­cil­li, 365 tes­cil­siz ol­mak üze­re top­lam 792 bi­na bu­lu­nu­yor. Pro­je ça­lış­ma­la­rı sü­rer­ken, bi­rin­ci etap­ta İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ko­ru­ma Uy­gu­la­ma ve De­ne­tim Mü­dür­lü­ğün­ce (KU­DEB) 11 bi­na­nın res­to­ras­yo­nu ya­pı­la­rak ilk bi­na ör­nek­le­ri or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. 3 bi­na­da ise res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı ha­la sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT