BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇEKİRGE SIÇRAMADI 1-2

ÇEKİRGE SIÇRAMADI 1-2

Haftalardır kötü futboluna rağmen kâh kazanıp kâh berabere kalan Trabzonspor, Bursa‘dan çıkamadıHaftalardır kötü futboluna rağmen kâh kazanıp kâh berabere kalan Trabzonspor, Bursa‘dan çıkamadı ­GÖK­HAN ÖY­LE VUR­DU Kİ... ­Bur­sa dep­las­ma­nı­na li­der gi­den T­rab­zons­por um­ma­dı­ğı bir mağ­lu­bi­yet al­dı ve haf­ta­lar­dır o­tur­du­ğu kol­tuk­tan in­di: 1-2. Ma­çın ba­şın­da Yat­ta­ra’nın pa­sın­da to­pu göğ­süy­le i­yi kont­rol e­den U­mut’un vu­ru­şu za­yıf kal­dı. 13. da­ki­ka­da sol­dan i­nen Gök­han Gü­leç ne­fis bir fal­soy­la vur­du to­pa a­ma az fark­la a­u­ta git­ti. 34’te yi­ne Gök­han bu kez on se­kiz ü­ze­rin­de ön­ce Tay­fun’u, son­ra Gi­ray’ı saf dı­şı et­ti, bek­let­me­den vu­ru­şun­da Syl­va ye­rin­den kı­pır­da­ya­ma­dı: 1-0. 3 da­ki­ka son­ra­sın­da Ö­mer’in ka­fay­la in­dir­di­ği pa­sa Gök­han çok mü­sa­it du­rum­da ıs­ka geç­me­se, ken­di­si­nin ve ta­kı­mı­nın i­kin­ci go­lü­nü at­mış­tı bi­le... Son da­ki­ka­lar­da yük­len­dik­çe yük­len­di T­rab­zons­por. Yat­ta­ra’nın sağ­dan or­ta­sın­da U­mut Bu­lut’un ka­fa vu­ru­şun­da top di­rek­ten dön­dü ön­ce... Son­ra yi­ne Gi­ne­li or­ta­la­dı, Hü­se­yin’in pa­sın­da Song’un ka­fa vu­ru­şu az fark­la a­u­tu boy­la­dı. Ar­dın­dan Gök­han Ü­nal’ın sert şut de­ne­me­si so­nuç­suz ka­lın­ca ilk 45 da­ki­ka Bur­sa üs­tün­lü­ğüy­le so­na er­di. OF­SAYT GOL­LE ÇÖK­TÜ­LER İ­kin­ci ya­rı­nın ne­re­dey­se ta­ma­mın­da T­rab­zon oy­na­dı, ev sa­hi­bi sey­ret­ti. 62. da­ki­ka­da Col­man’ın sağ­dan gi­rip vu­ru­şu I­van­kov’da kal­dı. Ay­nı da­ki­ka­da bu kez Gök­han Ü­nal’ın sağ çap­raz­dan şu­tu­nu da Bul­gar ka­le­ci ön­le­di. Ya­nal bü­yük risk a­la­rak Gi­ray’ın ye­ri­ne Ba­rış’ı o­yu­na sür­dü ve bor­do-­ma­vi­li­ler ra­kip sa­ha­da a­de­ta kamp kur­du. 66’da Sel­çuk’un sert şu­tu so­nuç­suz­du. 75’te Yat­ta­ra’nın sol­dan ba­zu­ka­sı Vol­kan’a çar­pıp yön de­ğiş­tir­di ve az fark­la dı­şa­rı git­ti. 79’da Col­man’ın u­zun pa­sın­da sol­dan to­pu a­lan Gök­han, U­mut’un ö­nü­ne yu­var­la­dı, o da I­van­kov’un sa­ğın­dan fi­le­le­re: 1-1. Mi­sa­fir e­kip i­ki­yi bu­la­yım der­ken u­zat­ma­da de­fans a­ra­sı­na a­tı­lan to­pa, of­sayt du­ru­mun­da sa­hip o­lan Ser­can, Syl­va’yı so­lun­dan av­la­dı: 2-1. U­mut Bu­lut’un son da­ki­ka­da­ki go­lü of­sayt ge­rek­çe­siy­le ip­tal e­di­lin­ce maç bu s­kor­la bit­ti. > Re­fik Fİ­DAN-­Bur­sa (İ­HA) A­ta­türk S­ta­dı, 13 A­ra­lık 2008 >> BURSA 2 I­van­kov 7 ­Ve­li 6 İb­ra­him 8 Ö­mer 6.5 ­Ye­nal 6 ­Be­kir O­zan 5.5 (Ser­dar A­ziz dk.74) 5 ­Mus­ta­fa Sarp 6.5 ­Ro­mashc­hen­ko 4.5 (Em­rah dk.68) 5 ­Me­lo 6.5 ­Vol­kan 6.5 (Ser­can Yıl­dı­rım dk.83) 6 ­Gök­han 6.5 ­Ya­vuz ­Ha­lil ­Me­sut ­Zu­ni­ga T.D.: Gü­venç Kur­tar >> TRABZON 1 Syl­va 5 ­Tay­fun 4.5 (Col­man dk.41) 6.5 ­Song 5.5 ­Gi­ray 4.5 (Ba­rış dk.64) 5 ­Ca­le 5 ­Yat­ta­ra 5.5 (I­sa­ac dk.88) ? ­Sel­çuk 4.5 ­Hü­se­yin 5 ­Ser­kan 5 U­mut 6 ­Gök­han 5.5 ­­Cey­hun Gül­se­lam Ad­nan O­nur Er­gin T.D.: Er­sun Ya­nal GOL­LER: Gök­han (dk.34), U­mut (dk.79), Ser­can (90+1) ­HA­KEM­LER: M.Ka­mil A­bi­toğ­lu, Ce­mal Bin­gül, Ha­kan Ye­miş­ken Kur­tar: Tak­dir edil­mem la­zım Bur­sa’nın ho­ca­sı Gü­venç Kur­tar, “Ta­kı­mı ge­ri­de oy­nat­tı­ğım için ıs­lık­la­nı­yo­rum. Ben oyun­cu­la­rı­ma ge­ri çe­ki­lin de­me­dim. Ser­can’ın af­fı­nı son an­da öğ­ren­dik. Ka­sı­ğın­da ge­ril­me var­dı. An­cak 10-15 da­ki­ka oy­na­ya­bi­lir­di. Ta­raf­ta­rın Trab­zon’a kar­şı oy­na­dı­ğı­mız oyu­na ba­kıp be­ni tak­dir et­me­si la­zım” de­di. Ya­nal: Oyun ku­ru­cum yok Trab­zon’un ho­ca­sı Er­sun Ya­nal, “Ka­za­na­bi­le­ce­ği­miz bir ma­çı kay­bet­tik” der­ken, “Son da­ki­ka­lar­da sür­priz ve tar­tı­şı­lan bir gol­le kay­bet­tik. Bu lig­de da­ha çok de­ği­şir, iniş­ler-çı­kış­lar ola­cak­tır. Ta­kı­mı­mız­da son pas­la­rı ya­pa­bi­le­cek ve oyu­nu yön­len­di­re­bi­le­cek bir oyun­cu­nun ek­sik­li­ği var” de­di. Tay­fun ce­za­lı Sa­rı kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan Tay­fun, Bur­sa kar­şı­sın­da da kart gö­rün­ce ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Genç oyun­cu Es­ki­şe­hir ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Bu ara­da Bur­sas­por­lu ta­raf­tar­lar ma­ça bek­le­nen il­gi­yi gös­ter­mez­ken, maç bo­yun­ca ken­di yö­ne­tim­le­ri­ni is­ti­fa­ya da­vet et­ti. PAF ma­çı ise 1-1 bit­ti. AR­SE­NAL SER­CAN’A GEL­Dİ Bur­sas­por’un genç gol­cü­sü Ser­can, dün­ya dev­le­ri­ni pe­şi­ne tak­tı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na Ser­can’ı göz hap­sin­de tu­tan Ar­se­nal’in is­ta­tis­tik gö­rev­li­le­ri, genç gol­cü­yü çıp­lak göz­le iz­le­mek ü­ze­re Bur­sa’ya gel­di. VIP t­ri­bü­nün­den ma­çı iz­le­yen İn­gi­liz yet­ki­li­ler Ser­can’ı ilk on bir­de gö­re­me­yin­ce şaş­kın­lık ya­şa­dı. Ce­za­sı af­fe­di­lin­ce a­par to­par kad­ro­ya a­lı­nan Ser­can 83’te o­yu­na da­hil o­lur­ken, at­tı­ğı son da­ki­ka go­lüy­le ta­kı­mı­na ga­li­bi­ye­ti ge­ti­rip bir kez da­ha A­da e­ki­bi­ni mest et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT