BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’den beklenen haber piyasaya iyi geldi

ABD’den beklenen haber piyasaya iyi geldi

ABD’de o­to­mo­tiv sek­tö­rü­nü kur­ta­ra­cak pa­ke­tin kay­na­ğı de­ğiş­se de yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği sö­zü, FED’in fa­iz in­di­ri­mi bek­len­ti­si ve iç pi­ya­sa­da da IMF i­le an­laş­ma­nın im­za­ya kal­ma­sı­nın sağ­la­dı­ğı o­lum­lu ha­va sü­rü­yorİKİN­Cİ SE­ANS­TA KÂR SA­TIŞ­LA­RI Bi­rin­ci se­ans yüz­de 2.51 ar­tış gös­te­ren İMKB, ikin­ci se­ans­ta ge­len kâr sa­tış­la­rı ile kar­şı­laş­tı. İkin­ci se­ans­ta 26 bi­ni gö­ren en­deks, ge­len sa­tış­lar­la ikin­ci se­ans 36 pu­an art­tı. Ser­best pi­ya­sa­da do­lar 1.5680 YTL’den, eu­ro ise 2.1270 YTL’den iş­lem gör­dü. İMKB YÜZ­DE 2.65 ART­TI Yurt dı­şın­da­ki ge­liş­me­le­re bağ­lı ola­rak İMKB gü­nü ar­tıy­la ka­pat­tı. Bi­rin­ci se­an­sı 25.562 pu­an­dan ta­mam­la­yan en­deks, ikin­ci se­ans 36 pu­an art­tı. Gün ta­ma­mın­da bor­sa, yüzde 2.65 de­ğer ka­zan­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta­yı ABD oto­mo­tiv dev­le­ri­ni kur­ta­ra­cak plan üze­rin­de or­ta­ya çı­kan be­lir­siz­lik­ler­le te­dir­gin ka­pa­tan pi­ya­sa­lar, ye­ni haf­ta­ya yük­se­liş­le baş­la­dı. Pi­ya­sa­la­rın gö­zü, bu­gün açık­la­na­cak ABD ka­sım ayı tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rı­na ve ABD Mer­kez Ban­ka­sı’nın (FED) ve­re­ce­ği fa­iz ka­ra­rı­na çev­ril­di. Tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rı­nın ka­sım­da yüz­de 1.30 ge­ri­le­me­si, FED’in ise fa­iz oran­la­rı­nı 50 baz pu­an in­di­ri­me git­me­si bek­le­ni­yor. Bir­çok eko­no­mist FED’in, yüz­de 1 olan gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı 50 baz pu­an azal­ta­rak yüz­de 0.5’e çek­me­si­ni bek­li­yor. Ge­çen haf­ta bü­yük dal­ga­lan­ma­lar gös­te­ren pet­rol fi­yat­la­rı üze­rin­de be­lir­le­yi­ci ola­cak en önem­li ge­liş­me, Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü’nün (OPEC) ya­rın ya­pa­ca­ğı top­lan­tı ola­cak. OPEC’in, pet­rol ar­zın­da gün­lük 1.5 ila 2 mil­yon va­ril ara­sın­da kı­sın­tı­ya git­me­si bek­le­ni­yor. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, şir­ket­ler­le ça­lış­ma sü­re­ci için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Oto­mo­tiv şir­ket­le­ri­nin ani­den if­la­sı eko­no­mi için fe­la­ket ola­bi­lir” de­di. Şir­ket­le­re ve­ri­le­cek des­tek­le il­gi­li ke­sin ta­rih ver­me­yen Bush, “Bu, oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün eko­no­mik kı­rıl­gan­lı­ğı se­be­biy­le uzun bir sü­reç ol­ma­ya­cak” di­ye ko­nuş­tu. ABD’den ge­len açık­la­ma­lar dün­ya bor­sa­la­rı­nın art­ma­sı­nı sağ­la­dı. Fran­sa’da CAC yüz­de 0.3, Al­man DAX yüz­de 0.32, İn­gi­liz FTSE yüz­de 0.28 ar­tı­da ta­mam­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT