BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yılın 3. çeyreğinde ­bü­yü­me hızı düş­tü

Yılın 3. çeyreğinde ­bü­yü­me hızı düş­tü

2008 yı­lı ü­çün­cü üç ay­lık dö­ne­mi­ne i­liş­kin bü­yü­me hı­zı yüz­de 0.5 ol­du. Ey­lül 2008 dö­ne­mi i­ti­ba­riy­le iş­siz­lik o­ra­nı i­se yüz­de 10.3 o­la­rak he­sap­lan­dıTür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun (TÜ­İK) üçer ay­lık dö­nem­ler iti­ba­rıy­la her ay açık­la­dı­ğı Ha­ne­hal­kı İş­gü­cü An­ke­ti­nin, “Ağus­tos-Ey­lül-Ekim” dö­ne­mi­ni kap­sa­yan, “Ey­lül” so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye’de Ey­lül 2008 dö­ne­mi iti­ba­riy­le iş­siz­lik ora­nı yüz­de 10.3 ola­rak he­sap­lan­dı. Ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de iş­siz­lik ora­nı yüz­de 9.3 dü­ze­yin­de bu­lu­nu­yor­du. Bu dö­nem­de iş gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı yüz­de 49.4 ola­rak he­sap­lan­dı. İş­siz­lik ora­nı kent­ler­de yüz­de 12,3, kır­sal ke­sim­de yüz­de 7.1 ola­rak be­lir­len­di. Ve­ri­le­re gö­re Tür­ki­ye’de­ki iş­siz sa­yı­sı, Ey­lül 2008 dö­ne­min­de, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 295 bin ki­şi ar­ta­rak 2 mil­yon 548 bin ki­şi ol­du. Bu dö­nem­de is­tih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı ise ge­çen yı­la kı­yas­la 331 bin ki­şi ar­tış­la 22 mil­yon 213 bin ki­şi­ye yük­sel­di. Eko­no­mik kri­zin ya­şan­dı­ğı 2001 yı­lın­dan son­ra ge­len en dü­şük bü­yü­me ra­ka­mı, bu yı­lın üçün­cü çey­re­ğin­de ger­çek­leş­ti. TÜ­İK’in açık­la­dı­ğı 2008 yı­lı üçün­cü üç ay­lık dö­ne­mi­ne iliş­kin bü­yü­me hı­zı yüz­de 0.5 ol­du, do­kuz ay­lık bü­yü­me ise yüz­de 3 ola­rak ger­çek­leş­ti. ABD, eu­ro böl­ge­si ve Ja­pon eko­no­mi­si­nin 2. Dün­ya Sa­va­şı’ndan bu ya­na ilk de­fa ay­nı an­da dur­gun­lu­ğa gir­di­ği ve ek­si bü­yü­mey­le kar­şı­laş­tı­ğı dö­nem­de, Tür­ki­ye özel­lik­le ima­lat sa­na­yi­i, in­şa­at ve ti­ca­ret­te ay­nı an­da da­ral­may­la kar­şı­laş­tı. Bu ra­kam­lar ile Tür­ki­ye, 2001 kri­zin­den ya­şa­nan en dü­şük bü­yü­me ra­kam­la­rı­nı gör­müş ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT