BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­kel­le­fe ‘k­ral’ mu­a­me­le­si

Mü­kel­le­fe ‘k­ral’ mu­a­me­le­si

Dev­le­tin asık yü­zü ver­gi da­ire­le­ri ta­ri­he ka­rış­tı. E-uy­gu­la­ma­lar­la ra­hat­la­yan ver­gi da­ire­le­ri mü­kel­le­fi art ık gü­ler yüz­le kar­şı­lı­yor, çay­lı kah­ve­li soh­bet­ler­de so­ru­lar ce­vap bu­lu­yor.> ANKARA - Cenk ESEN Dev­le­tin asık yü­zü ver­gi da­ire­le­ri ta­ri­he ka­rış­tı. E-uy­gu­la­ma­lar­la ra­hat­la­yan ver­gi da­ire­le­ri mü­kel­le­fi art ık gü­ler yüz­le kar­şı­lı­yor, çay­lı kah­ve­li soh­bet­ler­de so­ru­lar ce­vap bu­lu­yor. Şim­di mü­kel­lef­ler, be­yan­ne­me ver­mek için sa­at­ler­ce, gün­ler­ce bek­le­mek­ten kur­tul­ma­nın, bü­rok­ra­si ol­ma­dan iş­le­ri­ni yap­ma­nın mem­nu­ni­ye­ti­ni ya­şı­yor. Mü­kel­lef­ler ye­ni dö­nem­de ver­gi da­ire­le­ri­ne kuy­ruk­ta bek­le­me­ye de­ğil, mev­zu­ata iliş­kin bil­gi al­ma­ya gi­di­yor. De­ği­şi­mi ye­rin­de gör­mek üze­re git­ti­ği­miz An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü Meh­met Ali Ka­ra­kurt, bü­tün amaç­la­rı­nın ‘mü­kel­lef mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tut­mak’ ola­rak be­lir­le­di. Mü­kel­lef­ler ve mu­ha­se­be­ci­ler ise, be­yan­na­me gü­nel­ri iş bı­rak­tık­la­rı­nı be­lir­tip kuy­ruk­lar­dan dert ya­nar­ken, ba­zı mü­kel­lef­ler de kuy­ruk­ta bek­le­me­si için adam tut­tuk­la­rı gün­le­ri, gü­lüm­se­ye­rek an­la­tı­yor. VERGİ GÜÇLÜ İDARE İLE TOPLANIR Ka­ra­kurt, şun­la­rı söy­le­di: “Mü­kel­lef mem­nu­ni­ye­ti­ni ar­tır­mak ve hiz­met­le­ri ça­ğın ge­rek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­liş­ti­re­bil­mek için yapılanmamızı de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Bu amaç­la, özel­lik­le taş­ra teş­ki­la­tı­nın ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve mü­kel­lef­le yüz yü­ze ça­lı­şan per­so­ne­li­mi­ze her tür­lü eği­tim ve des­te­ğin sağ­lan­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Bi­li­yo­ruz ki ver­gi­ ka­nun­lar­la ko­nu­lur, an­cak güç­lü ida­re­ler­le top­la­nır. Do­la­yı­sıy­la ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin kü­çül­tül­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan ver­gi ka­nun­la­rı­nın ye­ter­li olup ol­ma­ma­sın­dan da­ha önem­li­si bu ka­nun­la­rı uy­gu­la­ya­cak bi­rim­le­rin ye­ter­li ve ni­te­lik­li ol­ma­sı­dır.”Ge­lir İda­re­si Baş­ka­nı Meh­met Akif Ulu­soy da Ge­lir İda­re­si’nin de­ği­şi­min ge­re­ği­ne ina­nan, mü­kel­le­fe gü­ler yüz­le hiz­met ve­ren bir ida­re ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lirt­ti. AŞI­RI YÜK BİT­Tİ, KUY­RUK YOK Ver­gi da­ire­le­rin­de kuy­ruk­lar­da sa­at­ler­ce hat­ta gün­ler­ce bek­le­mek ta­rih ol­du. Be­yan­na­me ver­me çi­le­si so­na erer­ken, mü­kel­lef kı­sa sü­re­de hiz­met al­ma­nın mem­nu­ni­ye­ti­ni ya­şı­yor. Mü­kel­lef ver­gi da­ire­le­rin­de­ki bü­yük de­ği­şim­den mem­nun. Han­gi­siy­le ko­nuş­sa­nız, geç­miş­te ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı ha­tır­la­ta­rak, e-be­yan­na­me ve e-tah­si­lat gi­bi pro­je­le­rin ba­şa­rı­sı­na dik­kat çe­ki­yor. Mü­kel­lef­ler, çay-kah­ve içer­ken so­ru­la­rı­na ce­vap bu­la­bil­dik­le­ri­ni de ifa­de edi­yor. Ver­gi da­ire­sin­de çok şey de­ğiş­ti * E-be­yan­na­me ile pek çok ver­gi tü­rün­de alı­nan be­yan­na­me­le­rin yüz­de 99’u elek­tro­nik or­tam­da alı­nı­yor. Böy­le­ce mü­kel­lef ver­gi da­ire­si­ne gel­mi­yor, iş gü­cü ta­sar­ru­fu sağ­la­nı­yor. * İn­ter­net­te kul­la­nı­cı şif­re­si olan­lar, “Bor­cu Yok­tur” ve Mü­kel­le­fi­yet Ya­zı­sı”nı otur­du­ğu yer­den ala­bi­li­yor. * Ban­ka­lar­la ya­pı­lan an­laş­ma çer­çe­ve­sin­de mü­kel­lef­ler ban­ka­ya git­me­den bil­gi­sa­yar ve in­ter­ne­ti kul­la­na­rak ver­gi ve ce­za­sı­nı öde­ye­bi­li­yor. * En­gel­li va­tan­daş­lar, hu­zu­rev­le­rin­de ya­şa­yan­lar, yaş­lı­lık ve en­ge­li se­be­biy­le ver­gi da­ire­le­ri­ne gi­de­me­yen­le­rin be­yan­na­me­le­ri, ev­le­rin­de alı­na­bi­li­yor. * Şi­ka­yet ve tav­si­ye­le­rin alın­ma­sı için mü­kel­lef­ler zi­ya­ret edi­li­yor. Ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si re­kort­men­le­ri­ne pla­ket­le­ri, iş yer­le­rin­de ve­ri­li­yor. * Mü­kel­le­fe borç öde­me­yi teş­vik için zi­ya­ret ya­pı­lı­yor, bun­lar ha­tır­la­tı­lı­yor. * Ver­gi İle­ti­şim Mer­ke­zi (Vİ­MER 444 0 189) ara­cı­lı­ğıy­la mü­kel­lef­ler her tür­lü bil­gi­ye ula­şa­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT