BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dı­şa ba­ğım­lı­lık bi­te­cek

Dı­şa ba­ğım­lı­lık bi­te­cek

Te­rör­le mü­ca­de­le baş­ta ol­mak ü­ze­re is­tih­ba­rat a­maç­lı gö­rün­tü sağ­la­ya­cak 200 mil­yon do­lar ma­li­yet­li Gök­türk uy­du­su, 2011 yı­lın­da fır­la­tı­la­cak> ANKARA - Mahmut BULUT Te­rör ör­gü­tü PKK ile et­kin mü­ca­de­le et­mek için ABD’den an­lık uy­du is­tih­ba­rat des­te­ği alan Tür­ki­ye, Gök­türk İs­tih­ba­rat Uy­du­su ve Meh­met­çi­ğe te­rör­le mü­ca­de­le­de bü­yük üs­tün­lük sağ­la­ya­cak, ma­yı­na da­ya­nık­lı ve pu­su­ya kar­şı ko­ru­ma­lı ‘yü­rü­yen ku­le’le­rin (MRAP) üre­ti­mi ko­nu­sun­da ni­hai ka­ra­rı­nı 18 Ara­lık Per­şem­be gü­nü ve­re­cek. Baş­ta bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK ol­mak üze­re uyuş­tu­ru­cu tra­fi­ği ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı gi­bi ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­ze suç­lar­la mü­ca­de­le­de uy­du is­tih­ba­ra­tı ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’yi dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­ta­ra­cak is­tih­ba­rat uy­du­su pro­je­si için; İn­gil­te­re’den EADS AS­TRİ­UM, Al­man­ya’dan OHB System ile İtal­ya’dan TE­LES­PA­Zİ­O ya­rı­şı­yor. Pro­je ile böl­ge­sin­de et­kin bir din­le­me ve iz­le­me im­kâ­nı­na sa­hip ola­cak Tür­ki­ye, PKK te­rö­rist­le­ri­nin ha­re­ket­le­ri­ni, böl­ge ül­ke­le­rin­de ya­şa­nan olay­la­rı ger­çek za­man­lı ola­rak iz­le­ye­bi­le­cek. Tür­ki­ye uy­du is­tih­ba­ra­tı­nı, ti­ca­ri uy­du­lar, ABD, İs­ra­il ve it­ti­fa­kı il­gi­len­di­ren du­rum­lar­da NA­TO ka­na­lın­dan sağ­la­ya­bi­li­yor. Sü­rek­li­li­ği ol­ma­yan bu du­rum, Tür­ki­ye’nin olay­la­ra kar­şı ha­zır­lı­ğı­nı ve ani mü­da­ha­le­si­ni ge­cik­ti­ri­yor. 200 MİLYON DOLAR MALİYETLİ 2011 yı­lın­da fır­la­tı­la­cak Gök­türk uy­du­su, coğ­ra­fi kı­sıt­la­ma ol­mak­sı­zın dün­ya üze­rin­de her­han­gi bir böl­ge­den as­ke­rî is­tih­ba­rat amaç­lı yük­sek çö­zü­nür­lük­lü gö­rün­tü sağ­la­ya­cak. 200 mil­yon do­la­ra mal ola­cak ilk as­ke­rî amaç­lı Türk uy­du­su­nun öm­rü 6 yıl ola­cak. Bu ara­da uy­du; or­man alan­la­rı­nın kon­tro­lü, ka­çak ya­pı­laş­ma­nın ta­ki­bi, ta­bii afet son­ra­sı en kı­sa sü­re­de ha­sa­rın be­lir­len­me­si, ürün re­kol­te tes­pi­ti, coğ­ra­fi ha­ri­ta ve­ri­le­ri­nin üre­til­me­si gi­bi pek çok si­vil fa­ali­yet ala­nın­da da Tür­ki­ye’nin gö­rün­tü ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak. İc­ra Ko­mi­te­si’nin 18 Ara­lık’ta ele ala­ca­ğı ikin­ci önem­li pro­je ise ma­yı­na da­ya­nık­lı ve pu­su­ya kar­şı ko­ru­ma­lı ‘yü­rü­yen ku­le’le­rin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 2 bin 720 araç­lık iha­le ola­cak. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da, te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı yü­rüt­tü­ğü iç gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da kar­şı­la­şı­lan en önem­li teh­dit olan uzak­tan ku­man­da­lı pat­la­yı­cı ve ma­yın ey­lem­le­ri­nin yol aç­tı­ğı ka­yıp­lar, bu araç­lar­la ön­le­ne­cek. İha­le­de OTO­KAR, FNSS, MAN, BMC, HE­MA En­düs­tri, MER­CE­DES-BENZ TÜRK ve NU­ROL şir­ket­le­ri ya­rı­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT