BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nef­si­miz­le ci­had

Nef­si­miz­le ci­had

Su­al: Bü­yük ci­had­dan mak­sat, nefs­le ci­had­sa, Es­hab-ı ki­ra­mın nefs­le­ri de it­mi­na­na ka­vuş­tu­ğu­na gö­re, nefs­le ci­had bi­zim gi­bi in­san­lar için mi­dir?Su­al: Bü­yük ci­had­dan mak­sat, nefs­le ci­had­sa, Es­hab-ı ki­ra­mın nefs­le­ri de it­mi­na­na ka­vuş­tu­ğu­na gö­re, nefs­le ci­had bi­zim gi­bi in­san­lar için mi­dir? CE­VAP: Evet, nefs­le ci­had, bi­zim gi­bi in­san­lar için­dir. Aşa­ğı­da açık­lan­dı­ğı gi­bi, Es­hab-ı ki­ram için ise, be­de­ne kar­şı ya­pı­lan ci­had­dır. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Kü­çük ci­had­dan dön­dük, nefs­le olan bü­yük ci­ha­da baş­la­dık.) [Dey­le­mi, Bey­he­ki, Ha­tib-i Bağ­da­di, İ. Ga­za­li, İ. Su­yu­ti] İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri bu­yu­ru­yor ki: Nefs mut­ma­in­ne olun­ca, kıl ka­dar az­gın­lık, taş­kın­lık yap­maz. İs­la­mi­yet’e tam tes­lim ol­muş, her kö­tü­lü­ğü yok ol­muş­tur. Sa­hi­bi için ken­di­ni yok et­miş­tir. Böy­le olan nef­sin İs­la­mi­yet’e uy­ma­ma­sı, im­kân­sız­dır. Nefs Al­la­hü te­âlâ­dan, Al­la­hü teâ­lâ da on­dan ra­zı olun­ca, ar­tık taş­kın­lık, az­gın­lık ya­pa­maz. Az­gın olan­dan ra­zı olun­maz. Al­la­hü te­âlâ­nın ra­zı ol­du­ğu nefs, ra­zı ol­ma­ya­cak bir şey ya­pa­bi­lir mi? Ha­dis-i şe­rif­te bil­di­ri­len bü­yük ci­had, be­de­ne, ce­se­de kar­şı ya­pı­lan ci­had­dır; çün­kü in­sa­nın be­de­ni, su, ateş, top­rak ve ha­va gi­bi bir­bi­ri­ne zıt, ters olan dört tür­lü mad­de­den ya­pıl­mış­tır. Her çe­şit mad­de, baş­ka şey­ler is­te­mek­te ve baş­ka şey­ler­den kaç­mak­ta­dır. İn­sa­nın şeh­va­ni is­tek­le­ri, be­den­den doğ­mak­ta­dır. Ga­zap et­me­si, is­te­me­me­si de, be­den­den ile­ri gel­mek­te­dir. İn­san­da bu ci­ha­dın so­nu ol­maz. Nef­sin it­mi­na­na er­me­si, bu ci­ha­dı or­ta­dan kal­dır­maz. Kal­bin vi­la­yet ma­ka­mı­na ka­vuş­ma­sıy­la, bu ci­had yok ol­maz. İn­san­da, bu ci­ha­dın bu­lun­ma­sı, çe­şit­li fay­da­lar sağ­la­mak­ta­dır. Böy­le­ce be­den te­miz­le­nir. Ahi­ret­te yük­sek de­re­ce­le­re ka­vu­şur. Dün­ya ha­ya­tın­da, be­den kal­be tâ­bi­dir. Ahi­ret­te, iş bu­nun ter­si­ne­dir. Ora­da kalb be­de­ne tâ­bi olur. İn­san ölün­ce ahi­ret ha­ya­tı baş­lar. Bu ci­had bi­ter. (2/50) MA­Lİ­Kİ’DE Vİ­TİR Su­al: Ma­li­ki mez­he­bin­de, ka­za bor­cu ola­nın sün­net kıl­ma­sı ha­ram­dır. Ma­li­ki’de vi­tir na­ma­zı, va­cib de­ğil sün­net ol­du­ğu için, Ma­li­ki’yi tak­lit eden Ha­ne­fi’nin, vi­tir ye­ri­ne de ka­za kıl­ma­sı ge­rek­mez mi? CE­VAP: Ha­yır. Ha­ne­fi’de vi­tir va­cib­dir. Ma­li­ki’yi tak­lit eden, vi­tir na­ma­zı­nı da va­cib ni­ye­tiy­le kı­lar. Baş­ka bir mez­he­bi tak­lit eden, ken­di mez­he­bin­den çık­mış sa­yıl­maz. Ken­di mez­he­bi­nin her şe­yi­ne, tak­lit et­ti­ği mez­he­bin­se, sa­de­ce farz­la­rı­na ve müf­sid­le­ri­ne ya­ni iba­de­ti bo­zan hu­sus­la­rı­na uyar. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT