BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ziz Baş­kan, Bush’u Fe­ner’e t­rans­fer et

A­ziz Baş­kan, Bush’u Fe­ner’e t­rans­fer et

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a a­yak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Mun­ta­zır El Zey­di’nin p­ro­tes­to­su­nu des­tek­le­yen bin­ler­ce Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­cı­sı p­ro­fil­le­ri­ni “Bush’a fır­la­tı­lan a­yak­ka­bı” fo­toğ­raf­la­rı ve esp­ri­le­riy­le süs­le­di.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a a­yak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Mun­ta­zır El Zey­di’nin p­ro­tes­to­su­nu des­tek­le­yen bin­ler­ce Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­cı­sı p­ro­fil­le­ri­ni “Bush’a fır­la­tı­lan a­yak­ka­bı” fo­toğ­raf­la­rı ve esp­ri­le­riy­le süs­le­di. İş­te bun­lar­dan ba­zı­la­rı: “A­yak­ka­bı­sı­nı fır­la­tan I­rak­lı va­tan­da­şın A­me­ri­kan beyz­bol li­gi­ne t­rans­fe­ri söz ko­nu­su­dur. En a­zın­dan Bush’un ka­fa­sı­nın ya­rı­lıp bi­raz kan kay­bet­me­si­ni is­ter­dim, her ne ka­dar a­kıt­tı­ğı kan­la­rın ya­nın­da birkaç dam­la­nın ö­ne­mi ol­ma­sa da. A­yak­ka­bı­dan zi­ya­de Bush’un ref­lek­si­ne şa­şır­dı­ğım o­lay­dır. O ne ref­leks Mat­rix mi­sin? A­ğır çe­kim iz­le­mek müm­kün ol­sa Bush’un tep­ki­le­ri­ni da­ha i­yi gö­rü­rüz gi­bi. Bush’da­ki ref­leks­le­rin ka­le­ci Vol­kan’dan bin kat da­ha i­yi ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si­dir. Ha­zır bon­ser­vi­si de e­lin­dey­ken ka­çır­ma­ya­lım biz bu­nu A­ziz başkan!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT