BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa­lar sağ­lık­sız çı­kı­yor

Bor­sa­lar sağ­lık­sız çı­kı­yor

Geçen haf­ta oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik pa­ke­tin se­na­to­dan geç­me­me­si üze­ri­ne si­ya­si­le­re olan gü­ven­siz­li­ğin zir­ve yap­ma­sı son­ra­sı do­lar­da­ki hız­lı dü­şüş haf­ta­nın ilk iki gü­nü bo­yun­ca de­vam eder­ken Be­yaz Sa­ray­dan ge­len des­tek ara­yış­la­rı; ABD bor­sa­la­rı baş­ta ol­mak üze­re glo­bal bor­sa­la­ra gel­me­si muh­te­mel sa­tış­la­rın hı­zı­nı kes­ti.Geçen haf­ta oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik pa­ke­tin se­na­to­dan geç­me­me­si üze­ri­ne si­ya­si­le­re olan gü­ven­siz­li­ğin zir­ve yap­ma­sı son­ra­sı do­lar­da­ki hız­lı dü­şüş haf­ta­nın ilk iki gü­nü bo­yun­ca de­vam eder­ken Be­yaz Sa­ray­dan ge­len des­tek ara­yış­la­rı; ABD bor­sa­la­rı baş­ta ol­mak üze­re glo­bal bor­sa­la­ra gel­me­si muh­te­mel sa­tış­la­rın hı­zı­nı kes­ti. Haf­ta ba­şın­da iki gün sü­ren ve ak­şam geç sa­at­ler­de açık­la­na­cak olan FED’den in­di­rim bek­len­ti­si pi­ya­sa­lar­da­ki sa­tış­la­rın kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı. Do­lar 1.55 YTL’de tu­tun­du ABD, Av­ru­pa ve As­ya bor­sa­la­rı iyi baş­la­dık­la­rı gü­nü ek­si ka­pa­tır­lar­ken içe­ri­de Hü­kü­me­tin IMF ile gö­rüş­me bek­len­ti­si İMKB’ye alım ge­ti­rir­ken an­laş­ma­nın ocak ayı­nın ilk haf­ta­sı­na bı­ra­kıl­mış ol­ma­sı pa­ra pi­ya­sa­la­rı­nın tem­kin­li yak­laş­ma­sı­na ne­den olu­yor. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da de­ğer kay­be­de­rek Eu­ro kar­şı­sın­da 1.37’nin; Yen kar­şı­sın­da ise 90 se­vi­ye­si­nin al­tın­da iş­lem gö­ren do­lar, Tah­ta­ka­le ser­best dö­viz pi­ya­sa­sın­da YTL kar­şı­sın­da de­ğer ka­za­nı­yor. Cu­ma gü­nü 1.556 YTL’den ka­pa­nan ve gün­ler­dir 1.55’in al­tı­na bı­ra­kıl­mak is­ten­me­yen do­lar 1.5565 ile 1.568 YTL ara­sın­da dal­ga­la­nı­yor. Bo­no pi­ya­sa­sı 18.62’den ka­pan­dı Cu­ma gü­nü 18.4 bi­le­şik­ten ka­pan­dık­tan son­ra pa­zar­te­si gü­nü­ne 18.3 se­vi­ye­sin­den baş­la­yan bo­no pi­ya­sa­sı İMKB’de gö­rü­len alım­la­ra ve bu haf­ta top­la­na­cak olan M.B. Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lun­dan ye­ni bir fa­iz in­di­ri­mi bek­len­ti­si­ne rağ­men iki gün bo­yun­ca yük­se­li­şi­ni sür­dü­re­rek gü­nü 18.62’den ka­pa­dı. IMF ile an­laş­ma­ya va­rı­la­ca­ğı­nı er­ken­den sa­tın al­ma­ya baş­la­yan IMKB, gep­le baş­la­dı. İki gün için­de dış bor­sa­lar­da­ki dal­ga­lan­ma­la­ra rağ­men gün için­de gör­dü­ğü en yük­sek se­vi­ye­den, 26.395 pu­an­dan ka­pan­dı. Kı­sa va­de­li 25.200 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı)-24.420 (22 gün­lük or­ta­la­ma­sı) des­tek ve 27.000 di­renç se­vi­ye­le­ri var. İçe­ri­de ve dı­şa­rı­da pa­ra ve ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rın­da ya­şa­nan­lar bor­sa­da­ki çı­kış­la­rın sağ­lık­lı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­rü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT