BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fıkra gibi!

Fıkra gibi!

Je­ne­ra­tör mo­to­ruy­la ken­di yap­tı­ğı he­li­kop­ter­le uçar­ken kö­yün üze­ri­ne dü­şen Trab­zon­lu Dur­su­n’­un ba­şı­na ge­len­ler tam bir “Te­mel Fık­ra­sı”nı hatırlatıyorİNEK­LE­Rİ­Nİ SA­TIP 63 MET­RE­DEN SU ÇI­KAR­DI “Bu ara­zi­den su çık­ma­z” de­nil­me­si­ üze­ri­ne ahır­da­ki inek­le­ri­ni sa­tan Ka­ra­de­niz­li Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu, 63 met­re de­rin­lik­te su bul­du ve kur­du­ğu rüz­gar sis­te­mi sa­ye­sin­de su­yu ku­yu­dan masrafsız çı­kar­ma­ya baş­la­dı. Trab­zo­n’­dan ge­le­rek Va­n’­ın bir kö­yü­ne yer­le­şen Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu­’nun bu­luş­la­rı­nı Van hal­kı bü­yük bir il­giy­le iz­li­yor. Eli­ne ge­çir­di­ği je­ne­ra­tör mo­to­run­dan tek ki­şi­lik he­li­kop­ter ya­pan Bey­ta­çoğ­lu, in­me­yi he­sa­ba kat­ma­yın­ca kö­yün üs­tü­ne düş­tü. Van Dev­let Has­ta­ne­sin­de 17 gün yo­ğun ba­kım­da ya­tan Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu, şim­di rüz­gar gü­cüy­le çı­kar­dı­ğı suy­la köy­lü­ye açık ha­vuz yap­ma­yı plan­lı­yor. 63 MET­RE­DE SU BUL­DU Kendi yaptığı he­li­kop­te­ri­nin düş­me­siy­le ölüm­den dö­nen Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu, bu de­fa da “su çık­ma­z” de­ni­len ara­zi­de 63 met­re de­rin­lik­te su bul­du. Su bul­du­ğu ye­re 3000 fi­dan di­ken Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu, fi­dan­la­rı da çı­kar­dı­ğı suy­la su­lu­yor. Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu su­yu çı­kart­mak için ça­lı­şan je­ne­ra­tö­re ma­zot alır­ken gü­ven­lik güç­le­rin­ce ma­zot ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alın­dık­tan son­ra içer­le­di­ği du­rum kar­şı­sın­da rüz­gar ener­ji­si­ne me­rak sal­dı. Rüz­gar ener­ji­siy­le ça­lı­şan bir sis­tem ku­ran Dur­sun Bey­ta­çoğ­lu, bu sis­tem­le su­yu da çek­me­yi ba­şar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT