BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Bü­yük­ba­ba Te­mel, o­ğul­la­rı Dur­sun ve İd­ris, on­la­rın ha­nım ve ço­cuk­la­rı i­le bir kış gü­nü a­ra­ba­ya do­lu­şup yo­la çık­tı­lar...Bü­yük­ba­ba Te­mel, o­ğul­la­rı Dur­sun ve İd­ris, on­la­rın ha­nım ve ço­cuk­la­rı i­le bir kış gü­nü a­ra­ba­ya do­lu­şup yo­la çık­tı­lar... ­Yol­lar hem kar­lı hem de çok kay­gan­dı... Ev­le­ri­nin bir­kaç yüz met­re i­le­ri­sin­de te­pe­yi aş­mak ü­ze­rey­ken a­ra­ba kay­dı ve ya­rım da­i­re çi­ze­rek gel­dik­le­ri yö­ne ge­ri dön­dü... ­Bi­raz sa­ğır o­lan Te­mel De­de‘den baş­ka her­kes kor­ku­dan tir tir tit­ri­yor­du... Te­mel i­se o­tur­du­ğu yer­de sa­bır­sız­lık­la sız­lan­dı; “-­Yi­ne mi ev­de bir şey u­nut­tu­nuz?...” tuzaktan kumanda (...CNN TÜRK - Na­sı Ya­ni) BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: Tur­ne­de ye­mek yi­yo­ruz Ser­tab’a (Ere­ner) so­ya­lı pi­lav gel­di. Et ge­li­yor so­ya eti. Süt içi­yor so­ya sü­tü. Ga­zi­an­tep’te lah­ma­cun yi­ye­ce­ğiz, so­ya­lı lah­ma­cun yap­tır­dı... *** (...NTV - 90 Da­ki­ka) HIN­CAL ULUÇ: ‘Be­şik­taş’ta­ki İr­lan­da­lı’ (De­niz­li’ye di­yor); 8-0 ye­nil­me­yi gö­ze ala­cak ka­dar ce­sur ola­ma­ya­cak­sa çe­kip git­me­si ge­re­ki­yor... *** (...CNN TÜRK - 5 N 1 K) GÜ­VEN KI­RAÇ: Es­ki­den ak­tö­rü be­ğe­ni­yor­sak sey­ret­mek için kal­kıp bi­let alıp, sey­re­der­dik. Şim­di pi­ja­ma-ter­lik be­da­va bağ­la­nın­ca ev­de, her­ke­si gö­rü­yor­sun. Bu da si­ne­ma­ya za­rar ver­di... *** (...ART - Ver­yan­sın) Nİ­HAT GENÇ: 10 ya­şın­da bir oğ­lum var. Ge­çen­ler­de bir bak­tım, ‘Ba­ba, Se­da Sa­yan dün­ya­nın en gü­zel ka­dı­nı’ di­yor. Ne­re­si gü­zel la oğ­lum, dün­ya­nın en gu­du­bet ka­dı­nı... ayaküstü... Bush’a atı­lan ayak­ka­bı go­lü, san­ki du­ru­mu 1-1 yap­mış gi­bi gö­rül­dü... Dün­ya­da bir “Oh” çek­me, pi­ya­sa­lar­da bir ra­hat­la­ma, sor­ma­yın... Bir gün için­de Fa­ce­bo­ok’tan ge­len grup da­vet­le­ri­ne ba­kın; ... -Bush’a ayak­ka­bı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­sar El Zey­di’yi des­tek­le­yen­ler gru­bu... -Bush’a da­ha kaç ta­ne 42 nu­ma­ra ayak­ka­bı var gös­te­re­lim gru­bu... -Bush’a ayak­ka­bı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci­nin al­nın­dan öpü­yo­rum gru­bu... -Bush’a ayak­ka­bı fır­la­tan adam; yal­nız de­ğil­sin gru­bu... -Ge­or­ge Bush’a ayak­ka­bı fır­lat­mak is­te­yen­ler gru­bu... -Bush’a ayak­ka­bı fır­la­tan ga­ze­te­ci­ye des­tek için ‘He­pi­miz Mun­ta­sar’ız gru­bu... -Bush’a ayak­ka­bı fır­la­tan El Zey­di’nin ye­rin­de ol­mak is­te­yen­ler gru­bu... -G. Bush’a fır­la­tı­lan ayak­ka­bı Ro­nal­do’nun al­tın ayak­ka­bı­sın­dan de­ğer­li­dir gru­bu... iğ­ne­lik... > IMF ­­IMF tak­tı bi­ze, Ak­lı­mı­zı çe­le­cek... ­Şöy­le bir bak­tı bi­ze, An­la­dı kaz ge­le­cek! ... ­Bor­cu­mu­zu ö­de­dik, K­re­di ha­zır di­yor... İs­te­mi­yo­ruz de­dik, ­Fe­na ıs­rar e­di­yor! ... Yâ­ni lâf a­ra­mız­da, E­ko­no­mi­miz sü­per... Ol­ma­sa pa­ra­mız da, İ­tibâ­rı­mız ye­ter! (...Se­fa Ko­yun­cu) bizimkiler CEM: Abi bu­ra­lar­da Sa­ray Ha­lı var­mış, ne za­man gi­de­bi­li­rim?... YOL­DA­Kİ AM­CA: Ne za­man is­ter­sen git kar­de­şim, ba­na ne... CEM: Par­don abi; na­sıl gi­de­bi­li­rim di­ye­cek­tim... hayata dair... ­Yal­nız­lar­dan söz et­me­miz, in­san­lar­dan faz­la an­la­yış bek­le­mek­tir... İn­san­lar ne­den söz et­ti­ği­mi­zi an­lar­lar sa­nı­yo­ruz... ­Ha­yır an­la­maz­lar... ­Bir yal­nı­zı gör­me­miş­ler­dir as­la; on­dan ta­nı­mak­sı­zın nef­ret et­miş­ler­dir sa­de­ce... İn­san­lar o­nu tü­ke­ten ol­muş­lar­dır... ­Bi­ti­şik o­da­nın, o­nu baş­tan çı­ka­ran ses­le­ri ol­muş­lar­dır... ­Bir av hay­va­nı gi­bi ba­rı­na­ğı­nı sez­miş­ler ve u­zun genç­li­ği sü­rek­li bir ta­kip al­tın­da geç­miş­tir... ­Fa­kat son­ra... ­Bü­tün yap­tık­la­rı­nın o­nun ca­nı­na min­net ol­du­ğu­nu an­la­mış­lar­dır... ­Yal­nız­lık ka­ra­rın­da o­nu des­tek­le­dik­le­ri­ni ve ken­di­le­rin­den son­su­za ka­dar u­zak­laş­ma­sı i­çin yar­dım­da bu­lun­duk­la­rı­nı fark et­miş­ler­dir... (...Ra­i­ner Ma­ri­a Ril­ke­-A­su­de Ba­har gön­der­di) te­be­şir to­zu “-Aş­kın gö­zü kör­dür der­ler... Ya­lan... Se­ven; sev­di­ğin­de, baş­ka­la­rı­nın gör­dü­ğü­nün en az i­ki ka­tı­nı gö­rür...” (...Josh Bil­lings) bir film di­ya­lo­ğu! -­Ben An­ka­ra’day­ken Ti­re’yi çok öz­ler­dim, bi­li­yor mu­sun?... “-An­ka­ra’day­ken her yer öz­le­nir...” (...Yu­mur­ta fil­min­den) i­ti­raf re­yo­nu (...isim: se­lim ...şe­hir: an­ka­ra ...yaş: kırk se­kiz) Bir za­man­lar Fe­ner­bah­çe-An­ka­ra­gü­cü ma­çı­na git­tim... Ko­yu bir Fe­ner­li ola­rak bu­nu na­sıl yap­tım bil­mi­yo­rum ama iki ta­kı­mın da renk­le­ri ay­nı ol­du­ğu için yan­lış­lık­la An­ka­ra­gü­cü tri­bü­nü­ne gir­miş­tim... So­nuç; dok­san da­ki­ka bo­yun­ca gı­kı­mı çı­ka­ra­ma­ma ve pı­sıp kal­ma... > (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT