BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kü­çük: Gü­ney’i a­zar­la­dım

Kü­çük: Gü­ney’i a­zar­la­dım

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da çap­raz sor­gu­su ta­mam­la­nan Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, da­va­nın ki­lit isim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney’le sa­mi­mi­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı, hât­ta birçok ke­re­ler Gü­ney’i ken­di­si­ni ara­dı­ğı için azar­la­dı­ğı­nı söy­le­di.Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da çap­raz sor­gu­su ta­mam­la­nan Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, da­va­nın ki­lit isim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney’le sa­mi­mi­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı, hât­ta birçok ke­re­ler Gü­ney’i ken­di­si­ni ara­dı­ğı için azar­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Du­ruş­ma­da, Mah­ke­me He­ye­ti üye­le­rin­den Ha­san Hü­se­yin Öze­se’nin “Tun­cay Gü­ney ile ne za­man ta­nış­tı­nız?” şek­lin­de so­ru­su­na Kü­çük, “1990-1991 ola­bi­lir” ce­va­bı­nı ver­di. Kü­çük’ün, “Tun­cay’ın be­nim per­so­ne­lim­miş gi­bi de­vam­lı ya­nım­da kal­dı­ğı zan­ne­di­li­yor” de­me­si üze­ri­ne Şen­gün, “Bu­na açık­lık ge­ti­rin” de­di. Kü­çük de şöyle konuştu: “Gü­ney, ‘Ve­li Pa­şa ile ko­nu­şu­yo­rum’ ha­va­sı oluş­tur­mak için 3-5 ay ara ile be­ni arar­dı. Bu ko­nuş­ma­lar­da Gü­ney’i ters­ler­dim, azar­lar­dım. Gü­ney, sa­mi­mi ar­ka­da­şım de­ğil­dir. Bana is­tih­ba­rat bil­gi­si ve­rir, an­cak ver­dik­le­ri bil­gi­le­rin hiç­bir şe­ye ben­ze­me­di­ği­ni söy­le­dim.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT