BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üz­mez da­va­sın­da ye­ni­den ra­por is­ten­di

Üz­mez da­va­sın­da ye­ni­den ra­por is­ten­di

Ya­zar Hü­se­yin Üz­mez’in “ço­cu­ğun cin­sel is­tis­ma­rı” su­çun­dan yar­gı­lan­dı­ğı da­va­ya dün de­vam edil­di.Ya­zar Hü­se­yin Üz­mez’in “ço­cu­ğun cin­sel is­tis­ma­rı” su­çun­dan yar­gı­lan­dı­ğı da­va­ya dün de­vam edil­di. Da­va­da; mağ­dur B.ǒye ve­ri­len ra­por­da TCK “ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı” su­çu­nu kap­sa­yan “Su­çun so­nu­cun­da mağ­du­run be­den ve­ya ruh sağ­lı­ğı­nın bo­zul­ma­sı ha­lin­de 15 yıl­dan az ol­ma­mak üze­re ha­pis ce­za­sı­na hük­mo­lu­nur” hük­mü­nü kap­sa­yan 6. fık­ra­sı açı­sın­dan ek­sik ol­du­ğu­nu öne sü­ren iki avu­kat, ye­ni­den ra­por alın­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Ta­lep­le­ri de­ğer­len­di­ren mah­ke­me he­ye­ti, “Mağ­dur B.ǒnin, sa­nık Hü­se­yin Üz­mez ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne kar­şı iş­len­di­ği id­di­a olu­nan fi­il­den do­la­yı be­den ve ruh sağ­lı­ğı­nın bo­zu­lup bo­zul­ma­dı­ğı yö­nün­de Ad­li Tıp Ge­nel Ku­ru­lu’na gön­de­ri­le­rek, bu yön­de ra­por al­dı­rıl­ma­sı­na” ka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT