BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­fak at civ­civ­ler ye­sin!

U­fak at civ­civ­ler ye­sin!

Tür­ki­ye ye­rel se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­di. Ba­zı par­ti­le­rin bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı bel­li ol­ma­ya baş­la­dı. Bu aday­lar ye­rel se­çim­ler­de yok­sul ke­sim­le­rin oy­la­rı­nı al­mak için öl­çü­süz, he­sap­sız, ki­tap­sız va­at­ler­le ek­ran­lar­da boy gös­te­ri­yor­lar.



Tür­ki­ye ye­rel se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­di. Ba­zı par­ti­le­rin bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı bel­li ol­ma­ya baş­la­dı. Bu aday­lar ye­rel se­çim­ler­de yok­sul ke­sim­le­rin oy­la­rı­nı al­mak için öl­çü­süz, he­sap­sız, ki­tap­sız va­at­ler­le ek­ran­lar­da boy gös­te­ri­yor­lar. Bu aday­lar ya he­sap bil­mi­yor­lar ya da hal­kı ap­tal ye­ri­ne ko­yu­yor­lar. Te­le­viz­yon ek­ran­la­rı­na çı­kıp gö­zü­mü­zün içi­ne ba­ka ba­ka uy­gu­lan­ma­sı ha­yal bi­le edi­le­me­ye­cek pa­lav­ra­lar ile 29 Mart Be­le­di­ye Se­çim­le­rin­de oy ve­re­cek seç­men­le­ri kan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu tes­pi­ti­min en ba­riz ör­ne­ği, CHP’nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday gös­ter­di­ği Sa­yın Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın An­ka­ra­lı seç­men­le­re sun­du­ğu uçuk va­at­ler. Sa­yın Ka­ra­yal­çın be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­di­ği tak­dir­de bağ­lı il­çe­ler da­hil, An­ka­ra’da fa­kir­lik sı­nı­rı­nın al­tın­da ge­li­ri olan her ai­le­ye 600 YTL ma­aş öde­ye­ce­ği­ni, 10 met­re­kü­pe ka­dar olan su­yu be­da­va ve­re­ce­ği­ni ve şe­hir içi ula­şı­mı üc­ret­siz sağ­la­ya­ca­ğı­nı va­at edi­yor. Ay­rı­ca Gök­çek dö­ne­min­de ya­pı­lan gı­da-kö­mür ve kır­ta­si­ye yar­dım­la­rı­nın da de­vam ede­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor. Bu­nun­la da kal­mı­yor gö­re­ve gel­di­ğin­de 25 bin ki­şi­yi işe ala­ca­ğı­nı söy­lü­yor... Bu he­sap­sız-ki­tap­sız va­at­ler Tür­ki­ye si­ya­se­tin­de es­ki gün­le­re dö­nül­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor. Ha­tır­la­yın es­ki gün­le­ri, çift­çi­nin ürü­nü­ne ta­ban fi­ya­tı ve­ri­lir­ken ya­şa­dı­ğı­mız ko­me­di­le­ri. Ara­ba ve ev va­at eden si­ya­set­çi­ler­den kur­tul­du­ğu­mu­zu sa­nı­yor­duk. Ma­ale­sef po­pü­lizm ge­ri dö­nü­yor. Bu ül­ke, po­pü­lizm­den çok çek­ti. Sa­yın Ka­ra­yal­çın’a öne­rim bu va­at­le­ri­nin ma­te­ma­tik­sel bir he­sa­bı­nı çı­kar­ma­sı. İl­çe­ler da­hil 140 bin ai­le­ye ma­aş ve­re­cek­si­niz. Yıl­da 1 kat­ril­yon tu­tu­yor. 25 bin iş­çi­nin yıl­lık ma­li­ye­ti en az 200 tril­yon. Di­ğer va­at­le­ri­ni­zi bir ke­na­ra bı­ra­ka­lım, bu iki va­adi­ni­zin be­le­di­ye büt­çe­si­ne yü­kü 1.2 kat­ril­yon. Be­le­di­ye­nin in­ter­net si­te­sin­den ba­kın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin 2007 büt­çe­si 1.3 kat­ril­yon li­ra . EGO ve AS­Kİ’nin büt­çe­si ise ken­di ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri­ne bi­le yet­mi­yor. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin ha­zi­ne­ye olan borç­la­rı ne­de­niy­le İl­ler Ban­ka­sı ve di­ğer ge­lir­ler­den be­le­di­ye­ye ak­ta­rı­lan kay­nak­la­rın yüz­de 50’si­nin ke­sil­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bü­tün bu ra­kam­lar or­ta yer­de ka­bak gi­bi du­rur­ken, bu he­sap­sız va­at­le­ri han­gi kay­nak­lar­la ger­çek­leş­ti­re­cek­si­niz. “Biz va­at ede­lim, kim­se in­ce­le­mez” di­yor­sa­nız, in­ter­net ça­ğın­da ol­du­ğu­mu­zu unu­tu­yor­su­nuz. Seç­men es­ki seç­men de­ğil. Her şe­yi fark edi­yor. Sa­de­ce iki va­adi­niz be­le­di­ye büt­çe­si ka­dar. Ya­tı­rım­la­ra, ma­aş­la­ra, ru­tin gi­der­le­re, EGO’nun za­ra­rı­na, as­fal­ta, ye­şi­lin ba­kı­mı­na ner­den pa­ra bu­la­cak­sı­nız?!. Yap­ma­yın Al­lah aş­kı­na, he­sap­sız-ki­tap­sız va­at­ler­de bu­lun­ma­yın. Ze­kâ­mı­za ha­ka­ret et­me­yin. Ata­cak­sa­nız da ufak atın!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT