BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ra­ki­ri ke­fa­le­ti!..

Ha­ra­ki­ri ke­fa­le­ti!..

Sey­re­di­yor!.. “Ha­san Do­ğan’ın mi­ra­sı­nı ku­ca­ğın­da bul­du, as­lın­da Fut­bol Ka­nu­nu’nda açık var; Fe­de­ras­yon baş­ka­nı se­çi­lir­ken, onun ku­rul­la­rı­nın da be­ra­ber ve ye­ni­den se­çil­me­si ge­rek­ti, ka­nun­da­ki ek­sik­lik se­be­biy­le bu ya­pı­la­ma­dı ama etik ica­bı ku­rul­la­rın üye­le­ri ve baş­kan­la­rı is­ti­fa­la­rı­nı ver­me­li, ye­ni se­çi­len baş­ka­na ‘ken­di’ ku­rul­la­rı­nı kur­ma im­kân ve fır­sa­tı­nı ta­nı­ma­lıy­dı­lar; bu­nu yap­ma­dı­lar, kol­tuk­la­rı­na iyi­ce ya­pış­tı­lar; Mah­mut Öz­ge­ner’in, için­den gel­se de, Ha­san Do­ğan’ın kur­du­ğu Fe­de­ras­yo­nu ile işi zor, hem de çok zor” de­miş ve yaz­mış­tım!..Sey­re­di­yor!.. “Ha­san Do­ğan’ın mi­ra­sı­nı ku­ca­ğın­da bul­du, as­lın­da Fut­bol Ka­nu­nu’nda açık var; Fe­de­ras­yon baş­ka­nı se­çi­lir­ken, onun ku­rul­la­rı­nın da be­ra­ber ve ye­ni­den se­çil­me­si ge­rek­ti, ka­nun­da­ki ek­sik­lik se­be­biy­le bu ya­pı­la­ma­dı ama etik ica­bı ku­rul­la­rın üye­le­ri ve baş­kan­la­rı is­ti­fa­la­rı­nı ver­me­li, ye­ni se­çi­len baş­ka­na ‘ken­di’ ku­rul­la­rı­nı kur­ma im­kân ve fır­sa­tı­nı ta­nı­ma­lıy­dı­lar; bu­nu yap­ma­dı­lar, kol­tuk­la­rı­na iyi­ce ya­pış­tı­lar; Mah­mut Öz­ge­ner’in, için­den gel­se de, Ha­san Do­ğan’ın kur­du­ğu Fe­de­ras­yo­nu ile işi zor, hem de çok zor” de­miş ve yaz­mış­tım!.. Da­ha­sı, “bu gö­rü­şü­mü” bir soh­bet top­lan­tı­sın­da Mah­mut Öz­ge­ner’e de söy­le­miş ama “çok şa­şır­dı­ğım bir ce­vap” al­mış­tım: “Bu ku­rul­lar be­nim ku­rul­la­rım, hep­si­ne gü­ve­ni­yo­rum ve ke­fi­lim!..” İş­te bu ce­va­bı ver­di­ği an­da, “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı’na gel­me­si için des­tek ver­di­ğim” sev­gi­li Mah­mut Öz­ge­ner’in “işi­nin ça­buk bi­te­ce­ği­ni” an­la­mış­tım: “Genç ol­du­ğu, ar­ka­sın­da Ha­san Do­ğan’ın ar­ka­sın­da­ki güç gi­bi bir güç ol­ma­dı­ğı ve de Ha­san Do­ğan’ın ka­riz­ma­sı­na sa­hip ola­ma­dı­ğı için, Mah­mut Öz­ge­ner, ‘o dü­ze­nin kur­du­ğu bu ku­rul­lar’ önün­de se­yir­ci ol­mak­tan öte­ye gi­de­me­ye­cek” de­ni­li­yor­du ve iş­te öy­le de olu­yor!.. Zi­ra, “Ha­san Do­ğan’ın kur­du­ğu ku­rul­la­rın baş­kan­la­rı”, hat­ta “her üye­si”, ken­di­ni “ye­ni se­çi­len” Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ile “eş gö­rü­yor” ve “şöy­le” dü­şü­nü­yor; “Be­ni Mah­mut Öz­ge­ner seç­me­di ki!..” Me­se­la, Di­sip­lin ve Tah­kim Ku­rul­la­rı, “her tür­lü tar­tış­ma­ya ve id­di­aya açık” bir­bi­riy­le çe­li­şen ka­rar­lar al­ma­ya baş­lı­yor ve “bun­lar­dan bi­ri” Bur­sas­por-Trab­zons­por ma­çı­nın so­nu­cu­nu, do­la­yı­sı ile Sü­per Lig’in bu­gün li­de­ri­ni ve bel­ki de ya­rın şam­pi­yo­nu­nu de­ğiş­ti­rir­ken, Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si’nde­ki tab­lo, da­ha da iç­ler acı­sı!.. Ar­tık “en iyim­ser ve en mü­sa­ma­ha­lı” yo­rum­cu­lar bi­le çi­le­den çık­tı!.. Her ha­kem mah­fi­lin­de, “Oğuz Sar­van’ın ba­şın­da ol­du­ğu” bir ko­mi­te­nin içi­ne “ora­nın, bu­ra­nın ta­li­ma­tı ve tav­si­ye­si ile” so­kul­du­ğu, el­le­ri­nin kol­la­rı­nın bir ta­raf­tan “ba­zı ku­lüp baş­kan­la­rı­na”, bir ta­raf­tan “ba­zı si­ya­set­çi - es­ki ha­kem­le­re” uzan­dı­ğı üze­rin­de cid­di id­di­alar or­ta­ya atı­lan üye­le­rin isim isim tar­tı­şıl­dı­ğı bir or­tam­da, he­le he­le “Ha­san Do­ğan’sız” bir or­tam­da, işin cıl­kı­nın “bir­kaç haf­ta­da çı­ka­ca­ğı” bel­li idi ve de çık­tı!.. “Mah­mut Öz­ge­ner bu ağır­lı­ğı kal­dı­ra­maz” di­yen “İs­tan­bul Dü­ka­lı­ğı” şim­di kah­ka­ha­dan kı­rı­lı­yor!.. İşin so­nu­nu her­kes gö­rü­yor: “Gel kar­de­şim, is­ti­fa­nı ver; bir dü­şü­ne­yim, ba­ka­lım kim­le be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğım; ge­ne se­ni se­çer­sem, hiç ol­maz­sa sen, bel­ki ye­ni bir ko­mi­te ku­rar, be­ni de, se­ni de yıp­ra­tan kol­tuk kurt­la­rı­nı te­miz­ler­sin; ye­ni bir ko­mi­te ile işe de­vam ede­riz, hiç ol­maz­sa bir sü­re her­kes ra­hat­lar” di­ye­me­yen bir “Baş­kan” ile “bu iş­le­rin yü­rü­ye­me­ye­ce­ği” bel­li ol­du!.. Öy­ley­se, Öz­ge­ner’in hem de he­men ata­ca­ğı “tek” adım var!.. Mah­mut Öz­ge­ner, eğer, “bu ce­sa­re­ti gös­te­re­mi­yor” ve da­ha baş­tan at­ma­sı ge­re­ken adı­mı, her şe­yin or­ta­da ol­du­ğu bu fır­tı­na­lı gün­ler­de bi­le ata­mı­yor­sa, ya­ni MHK baş­ta, “ha­ta­lı ka­rar­lar alan ku­rul­la­rı de­ğiş­ti­re­mi­yor­sa”, bil­me­li ki, “bu ge­mi ya­kın za­man­da ba­ta­cak­tır”; bu fır­tı­na­dan kur­tu­la­maz!.. Ve de, “bu adı­mı ata­ma­ya­cak­sa”, ona tav­si­yem, eğer AKP ger­çek­ten “İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı için” onu dü­şü­nü­yor­sa, “he­men ka­bul et­me­li” ve bu say­fa­yı ka­pa­ma­lı!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT