BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AİHM, Er­me­ni va­kıf­la­rı­nı hak­lı bul­du

AİHM, Er­me­ni va­kıf­la­rı­nı hak­lı bul­du

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), iki Er­me­ni vak­fı­nın Tür­ki­ye aley­hi­ne aç­tı­ğı da­va­da in­san hak­la­rı ih­la­lin­de bu­lu­nul­du­ğu gö­rü­şü­ne var­dı.Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), iki Er­me­ni vak­fı­nın Tür­ki­ye aley­hi­ne aç­tı­ğı da­va­da in­san hak­la­rı ih­la­lin­de bu­lu­nul­du­ğu gö­rü­şü­ne var­dı. Sa­mat­ya Surp Ke­vork Er­me­ni Ki­li­se­si Vak­fı 2003 yı­lın­da, Ye­di­ku­le Surp Pır­giç Er­me­ni Has­ta­ne­si Vak­fı ise 2002 yı­lın­da, Os­man­lı dö­ne­min­de ku­ru­lan va­kıf­la­ra ait ba­zı ta­şın­maz mal­la­ra dev­le­tin hak­sız ye­re el koy­du­ğu­nu id­di­a et­miş­ler­di. AİHM, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si’nin mal ve mül­ki­ye­tin ko­run­ma­sıy­la il­gi­li mad­de­si­ni ih­lal et­ti­ği gö­rü­şü­ne va­ra­rak, Sa­mat­ya vak­fı­na 600 bin, Ye­di­ku­le vak­fı­na ise 275 bin eu­ro ma­ne­vi taz­mi­nat öden­me­si­ni ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT