BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FI­RAT: Özür di­le­yen­le­ri ya­dır­ga­mam

FI­RAT: Özür di­le­yen­le­ri ya­dır­ga­mam

AK Par­ti Ada­na Mil­let­ve­ki­li Den­gir Mir Meh­met Fı­rat’tan Er­me­ni­ler­den özür di­len­me­si için kam­pan­ya baş­la­tan ay­dın­la­ra des­tek gel­di.> Za­fer Çak­mak İHA AK Par­ti Ada­na Mil­let­ve­ki­li Den­gir Mir Meh­met Fı­rat’tan Er­me­ni­ler­den özür di­len­me­si için kam­pan­ya baş­la­tan ay­dın­la­ra des­tek gel­di. Fı­rat, “Ben­ce özür di­le­mek bir er­dem­dir” di­ye ko­nu­şur­ken, mil­let­ve­kil­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü gi­ri­şi­mi eleş­tir­di. Mec­lis’te ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Fı­rat; top­lum­la­rın geç­mi­şin­de, ta­ri­hin­de bu tür olay­lar bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, “Ay­dın­la­rın özür di­le­me­si­ni ben anor­mal kar­şı­la­mı­yo­rum. Say­gıy­la kar­şı­lı­yo­rum. Bu­nu ta­rih­çi­ler za­man için­de de­ğer­len­di­rir, ama ben­ce özür di­le­mek bir er­dem­dir” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT