BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SEN NEYMİŞSİN COLMAN

SEN NEYMİŞSİN COLMAN

T­rab­zons­por Ar­jan­tin­li­nin ilk 11’de baş­la­dı­ğı hiç­bir ma­çı kay­bet­me­di. Son­ra­dan gir­dik­le­rin­den pu­an bi­le a­la­ma­dıT­rab­zons­por Ar­jan­tin­li­nin ilk 11’de baş­la­dı­ğı hiç­bir ma­çı kay­bet­me­di. Son­ra­dan gir­dik­le­rin­den pu­an bi­le a­la­ma­dı ON­SUZ FOR­VET BES­LE­NE­Mİ­YOR T­rab­zons­por’un bu se­zon kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ar­jan­tin­li Gus­ta­vo Col­man’ın il­ginç bir is­ta­tis­ti­ği ön p­la­na çık­tı. Son Bur­sa mağ­lu­bi­ye­tiy­le li­der­li­ği kay­be­den bor­do-­ma­vi­li ta­kım Ar­jan­tin­li yıl­dı­zın ilk on bir­de baş­la­dı­ğı hiç­bir ma­çı kay­bet­mez­ken son­ra­dan o­yu­na gir­di­ği kar­şı­laş­ma­lar­dan pu­an bi­le a­la­ma­dı. Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si Col­man’la baş­la­ma­dı­ğı maç­lar­da, or­ta sa­ha­da top tu­ta­ma­ma ve for­vet­le­ri i­yi pas­lar­la bes­le­ye­me­me­nin sı­kın­tı­sı­nı ya­şa­dı. İlk 11’i Col­man’lı T­rab­zon, An­ka­ras­por, A.Gü­cü, De­niz­li, An­tal­ya, Kon­ya, İs­tan­bul B. Bld., Ha­cet­te­pe ve G.Bir­li­ği’ni yen­di. Be­şik­taş, G.An­tep, Kay­se­ri ve Si­vas maç­la­rın­dan i­se be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dı. Bor­do-­ma­vi­li­ler Col­man’ın 34. da­ki­ka­da o­yu­na gir­di­ği G.Sa­ray ve 41’de ma­ça da­hil ol­du­ğu Bur­sa maç­la­rı­nı kay­bet­ti. > Gök­men ŞA­HİN-T­rab­zon (İ­HA) ER­SUN YA­NAL TE­RA­Pİ UY­GU­LU­YOR Es­ki­şe­hirs­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Trab­zons­por’lu fut­bol­cu­lar dün ayak te­ni­si oy­na­dı. Oyun­cu­la­rıy­la mi­ni top­lan­tı ya­pan Ya­nal, “Ar­tık Bur­sa ma­çı­nı unu­tun. Li­der­li­ği ge­ri al­ma­mız önü­mü­ze bak­ma­mı­za ve sa­ha­da iyi mü­ca­de­le et­me­mi­ze bağ­lı” ha­tır­lat­ma­sı yap­tı. Bu ara­da bir açık­la­ma ya­pan Trab­zons­por Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Öz­gür Özal, “Ar­tık Trab­zon’a ge­len ra­kip­ler ve ha­kem­le­rin ba­cak­la­rı tit­re­ye­cek ve kor­ka­cak­lar’’ de­di. Ta­raf­tar­lar bu­gün fe­de­ras­yon bi­na­sı­nın önü­ne si­yah çe­lenk bı­ra­ka­cak. TONY SYLVA: Bart­hez’den çok şey öğ­ren­dim Trab­zons­por’un ka­le­ci­si Tony Sylva, ka­le­ci­lik ha­ya­tın­da Fran­sız ka­le­ci Fa­bi­en Bart­hez’den çok şey öğ­ren­di­ği­ni söy­le­di. “Mo­na­co’da 3 se­zon bo­yun­ca onun­la bir­lik­te oy­na­dım” di­yen Sylva, “Bart­hez’i dik­kat­le iz­le­dim. Onun yap­tık­la­rı be­nim üze­rim­de bü­yük bir iz bı­rak­tı. Me­se­la to­pu iyi oyu­na sok­mam­da ken­di­si­nin bü­yük kat­kı­sı var” de­di. Se­ne­gal­li fi­le bek­çi­si ta­kım he­def­le­ri­ni şam­pi­yon­luk ve­ya Şam­pi­yon­lar Li­gi, en kö­tü ih­ti­mal­le UE­FA ola­rak açık­la­dı. SOĞUK ŞAKA Baba Balcı oğlunu korkuttu Trab­zons­por’un ba­şa­rı­lı futbolcusu Ser­kan Bal­cı’nın Ay­dın’ın Na­zil­li il­çe­sin­de ya­şa­yan ba­ba­sı­ Erden Balcı’nın öl­dü­ğü­ne da­ir anons ya­pıl­dı­ğı ve se­la okun­du­ğu, ger­çek ol­ma­yan bu ola­yı du­yan mil­li fut­bol­cu­nun an­lık bir şok ya­şa­dı­ğı be­lir­til­di. Alı­nan bil­gi­le­re gö­re Ser­kan’ın ba­ba­sı, ço­cuk­la­rı­nın ken­di­si­ni uzun sü­re­dir ara­ma­ma­sı üze­ri­ne bir ya­kı­nı­nı yol­la­ya­rak Ko­ca Ca­mi­si’nde şa­ka yol­lu böy­le bir anons yap­tır­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT