BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ra­kam­lar bi­ze sin­yal ver­di

Ra­kam­lar bi­ze sin­yal ver­di

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, eko­no­mik kriz ve 3. çey­rek ve­ri­le­ri­nin Tür­ki­ye için bir pers­pek­tif de­ği­şik­li­ği­ni zo­run­lu kıl­dı­ğı­nı, bu se­bep­le kri­zin sek­tö­rel et­ki­le­ri ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri özel sek­tör­le bir­lik­te de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, eko­no­mik kriz ve 3. çey­rek ve­ri­le­ri­nin Tür­ki­ye için bir pers­pek­tif de­ği­şik­li­ği­ni zo­run­lu kıl­dı­ğı­nı, bu se­bep­le kri­zin sek­tö­rel et­ki­le­ri ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­ri özel sek­tör­le bir­lik­te de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bu an­la­yış çer­çe­ve­sin­de 2. ne­sil re­form sü­re­ci­ni baş­la­ta­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de eden Ek­ren, CE­O Klup top­lan­tı­sın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da, 750 mil­yar do­lar­lık bü­yük­lü­ğe ula­şan Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kı­rıl­gan­lık­lar­dan da es­ki­sin­den de fark­lı ol­du­ğu­na işa­ret eden Ek­ren, “Bü­yü­me ra­kam­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da hem ge­liş­me hı­zı, hem har­ca­ma­lar ba­kı­mın­dan üze­rin­de dur­ma­mız ge­re­ken önem­li sin­yal­ler al­dık. İş­siz­lik ve­ri­le­ri­nin de yi­ne sek­tö­rel da­ğı­lım, iş gü­cü­ne ka­tıl­ma oran­la­rı, nü­fu­sun genç yaş ya­pı­sı ve böl­ge­ler, fırk­lı sin­yal­ler içe­ri­yor. Re­form sü­re­ci­mi­zi bun­la­ra gö­re şe­kil­len­di­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT