BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tek­nik arı­za ‘cep’ten acil çö­zü­lü­yor!

Tek­nik arı­za ‘cep’ten acil çö­zü­lü­yor!

15 yı­lı aş­kın her sek­tör­den ve ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra kat­ma de­ğe­ri yük­sek bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri çö­züm ve des­te­ği su­nan TUR­Com Tek­no­lo­ji, fir­ma­la­ra ya­zı­lım­la­rı ile ma­li­yet avan­ta­jı su­nu­yor.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL 15 yı­lı aş­kın her sek­tör­den ve ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra kat­ma de­ğe­ri yük­sek bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri çö­züm ve des­te­ği su­nan TUR­Com Tek­no­lo­ji, fir­ma­la­ra ya­zı­lım­la­rı ile ma­li­yet avan­ta­jı su­nu­yor. En­van­ter­de yer alan bü­tün do­na­nım ve ya­zı­lım­la­rı, ağ ve ser­vis ma­sa­sı­nı tek bir kon­sol­dan iz­le­me­yi sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen TUR­Com Ge­nel Mü­dü­rü Fah­ret­tin Gür­kan, şu ör­ne­ği ver­di: “Di­ye­lim ki ya­zı­cı­nız bo­zuk ve ha­be­ri­niz yok. Ku­ru­lan sis­tem, arı­za­yı ta­nım­la­nan cep te­le­fo­nu­na me­saj ola­rak gön­deri­yor. Bu da prob­le­min hız­lı çö­zül­me­si­ni sağ­lı­yor” de­di. DÜN­YA DE­Vİ MÜŞ­TE­Rİ­LER Dün­ya bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin ön­de ge­len li­der­le­ri ile çö­züm or­ta­ğı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Gür­kan, “Müş­te­ri­le­ri­miz ara­sın­da Turk­cell, Cis­co, Ju­ni­per, 3Com, Mic­ro­soft, Orac­le, HP, IBM, Dell, Sun Mic­rosy­stems, Syman­tec, Check Po­int gi­bi dün­ya­nın ön­de ge­len fir­ma­la­rı da bu­lu­nu­yor” de­di. TUR­Com Çö­züm Or­ta­ğı Dart­wa­re ­Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü John Sut­ton ise, “Bu sis­tem­le cep te­le­fo­nuy­la mar­ket­ler­den ve­ri al­ma, an­ket dol­dur­ma ve ça­lı­şan­la­rın ne­re­ye ve na­sıl git­ti­ği­ni öğ­ren­mek de müm­kün. Bir ne­vi na­vi­gas­yon sis­te­mi” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT