BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­di­ni an­lat­ma­nın il­ginç bir yo­luy­du!

Ken­di­ni an­lat­ma­nın il­ginç bir yo­luy­du!

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush, ken­di­si­ne ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci­ye sert dav­ra­nıl­ma­ma­sı­nı is­te­di.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush, ken­di­si­ne ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci­ye sert dav­ra­nıl­ma­ma­sı­nı is­te­di. CNN’e de­meç ve­ren Bush, Irak­lı ga­ze­te­ciy­le il­gi­li so­ru üze­ri­ne, “Irak­lı yet­ki­li­le­rin ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­mem, ama aşı­rı­ya kaç­ma­ma­lı­lar” de­di. “O an dü­şün­me­ye fır­sat ol­ma­dı, çün­kü üs­tü­me ge­len ayak­ka­bı­lar­dan kur­tul­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum” di­yen Bush, “Bu, baş­kan­lık ha­ya­tım­da kar­şı­laş­tı­ğım en aca­yip olay­lar­dan bi­riy­di” di­ye ko­nuş­tu. Bush, “De­mok­ra­tik bir Irak’ta, hür ba­sı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­ma­ya ha­zır­dım. Ama o de­li­kan­lı kal­kıp ayak­ka­bı­la­rı­nı ba­na fır­lat­tı. Bu, ken­di­ni ifa­de et­me­nin de­ği­şik ve il­ginç bir yo­luy­du” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT