BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gi­liz as­ke­ri, 6 ay için­de çe­ki­le­cek

İn­gi­liz as­ke­ri, 6 ay için­de çe­ki­le­cek

İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don Brown, sür­priz zi­ya­ret­te bu­lun­du­ğu Irak’ta Baş­ba­kan Nu­ri El Ma­li­ki ile bir ara­ya gel­di.İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don Brown, sür­priz zi­ya­ret­te bu­lun­du­ğu Irak’ta Baş­ba­kan Nu­ri El Ma­li­ki ile bir ara­ya gel­di. İki baş­ba­kan yap­tık­la­rı or­tak açık­la­ma­da; Irak’ta­ki İn­gi­liz mu­ha­rip bir­lik­le­ri­nin gö­re­vi­nin so­nu­na yak­laş­tı­ğı, bu bir­lik­le­rin 2009’un ilk ya­rı­sın­da gö­re­vi­ni ta­mam­la­yıp Irak’tan ay­rı­la­ca­ğı kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, iki ül­ke ara­sın­da­ki or­tak­lı­ğın ye­ni bo­yut­lar­la de­vam ede­ce­ği ifa­de edil­di. İki ül­ke he­yet­le­ri­nin ge­le­cek­te­ki iliş­ki­le­ri gö­rüş­mek üze­re bir ara­ya gel­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT