BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­yi ni­yet p­rob­lem­le­ri çö­zer

İ­yi ni­yet p­rob­lem­le­ri çö­zer

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI GÜL, TÜRK-­BUL­GAR İŞ FO­RU­MU’N­DA KO­NUŞ­TUCUM­HUR­BAŞ­KA­NI GÜL, TÜRK-­BUL­GAR İŞ FO­RU­MU’N­DA KO­NUŞ­TU Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Tür­ki­ye ile Bul­ga­ris­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­ler­de ge­li­nen nok­ta­nın di­ğer ül­ke­le­re ör­nek ola­cak ni­te­lik ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ta­ra­fın­dan ve­ri­len öğ­le ye­me­ği­ne ka­tı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bir ül­ke­nin bü­tün kom­şu­la­rıy­la iyi iliş­ki ar­zu­su güt­me­si ha­lin­de bu­nun kar­şı­lık­lı ola­ca­ğı­nı ve böl­ge­sel an­lam­da hu­zur, gü­ven ve is­tik­rar ge­ti­re­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Böy­le bir or­tam­da eko­no­mik kal­kın­ma­nın da oto­ma­tik ola­rak sağ­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Ne ka­dar çok or­tak­lık ku­rar­sak, bir­bi­ri­mi­zin hak­kı­nı da gı­ya­bın­da ko­ru­ruz. Böy­le­ce ka­zan-ka­zan du­ru­mu or­ta­ya çı­kar” di­ye ko­nuş­tu. ÇOK UĞ­RAŞ­MA­LI­YIZ Ek­sik nok­ta­la­rı gi­der­me ira­de­si­nin her iki ta­raf­ta da mev­cut ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gül; iyi ni­yet söz ko­nu­su olun­ca prob­lem­le­rin çö­zü­mü­nün ko­lay­laş­tı­ğı­nı, iki ül­ke iliş­ki­le­rin­de ye­ni fır­sat­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için çok uğ­raş­mak ge­rek­ti­ği­ni, bu yön­de gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak iş adam­la­rı­nın ar­ka­sın­da ola­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Ko­nuk Cum­hur­baş­ka­nı Par­va­nov ise, “İki ül­ke ara­sın­da geç­miş­te ger­gin dö­nem­ler ol­du. Bu ger­gin­li­ğin de­vam et­me­si­ni is­te­yen çev­re­ler var. Bu çev­re­ler ger­gin­lik ya­şa­nan dö­nem­le­ri bu­gün­le kar­şı­laş­tır­sın­lar. En iyi dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz ve bu­nun al­ter­na­ti­fi yok” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT