BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OPEC üre­ti­mi azalt­tı

OPEC üre­ti­mi azalt­tı

Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC), gün­lük pet­rol üre­ti­mi­ni 2.2 mil­yon va­ril azalt­ma­yı ka­rar­laş­tır­dı.Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC), gün­lük pet­rol üre­ti­mi­ni 2.2 mil­yon va­ril azalt­ma­yı ka­rar­laş­tır­dı. Ce­za­yir’in Oran ken­tin­de bir ara­ya ge­len OPEC üye­si ül­ke­le­rin pet­rol ba­kan­la­rı­nın top­lan­tı­sın­dan son­ra ya­pı­lan açık­la­ma­da, OPEC’in re­kor se­vi­ye­de­ki ke­sin­ti­si­nin pet­rol fi­ya­tı­nı des­tek­le­me­si­nin umul­du­ğu be­lir­til­di. Ör­gü­tün res­mi bir fi­yat he­de­fi ol­ma­dı­ğı da ifa­de edi­len açık­la­ma­da, pet­rol üre­ti­mi­nin gün­lük 2.2 mil­yon va­ril azal­tıl­ma­sıy­la OPEC’in gün­lük üre­ti­mi­nin 24 mil­yon 845 bin va­ri­le ine­ce­ği kay­de­dil­di. BEK­LE­NEN­DEN FAZ­LA Pi­ya­sa uz­man­la­rı ke­sin­ti­nin bek­le­nen­den faz­la ol­du­ğu­nu, pi­ya­sa­nın top­lan­tı­dan ön­ce 1,5 ila 2 mil­yon va­ril ke­sin­ti üze­rin­de gö­rüş bir­li­ği sağ­la­dı­ğı­nı, OPEC’in 2,2 mil­yon va­ril­lik ke­sin­tiy­le “bü­yük adım” at­tı­ğı yo­ru­mu­nu yap­tı­lar. Bu ara­da, OPEC’in ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ABD ham pet­ro­lü­nün va­ril fi­ya­tı şu­bat ayı tes­li­mi 24 sent ar­ta­rak 46,94 do­la­ra, Lon­dra Brent ti­pi ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı da 69 sent ar­ta­rak 47,34 do­la­ra çık­tı. Tem­muz ayın­da 147,27 do­lar­la tüm za­man­la­rın en yük­sek fi­ya­tı­nı gö­ren ABD ham pet­ro­lü­nün va­ril fi­ya­tı, o gün­den bu ya­na 100 do­lar ka­dar de­ğer kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT