BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-­Dört şey var­dır ki; en a­zı­nı da­hi hor gör­me­mek ge­re­kir: yan­gın, has­ta­lık, düş­man ve borç...” (...Bey­de­ba)te­be­şir to­zu “-­Dört şey var­dır ki; en a­zı­nı da­hi hor gör­me­mek ge­re­kir: yan­gın, has­ta­lık, düş­man ve borç...” (...Bey­de­ba) bir film di­ya­lo­ğu! 1. Dok­tor: Sen kaç yıl ev­li kal­dın?... 2. Dok­tor: Yir­mi ye­di yıl... 1. Dok­tor: Ay­nı ka­dın­la mı?... 2. Dok­tor: Bu baş­ka bir şey de­ğil ki, a­ra­da bir ye­de­ği­ni so­ka­maz­sın... (...C­hi­ca­go Ho­pe di­zi­sin­den) bizim ora... (...To­kat’ın meş­hur la­kap­la­rı) -Hı­ro­gi­lin Ha­sa­nay... Ku­la­gi­lin Ha­sa­nay... Ki­kil­li­gi­lin Şu­ğey­bay -Kor­dur­sun­gi­lin Ka­yay... Şa­kı­rus­ta­gi­lin Sü­ley­ma­nay... La­ha­na­cı­gi­lin Ra­si­may... -Be­pi­la­gi­lin Dur­su­nay... Deb­bo­gi­lin Mu­say... Ha­pi­zos­man­gi­lin Mu­ra­tay... -Ton­naz­gi­lin Me­met... Ya­rı­ma­ğa­nın Şi­na­si... Kıl­lı­be­ki­rin İs­ma­il... -Es­ki­muh­tar­gi­lin Ka­dir... Gul­ya­gi­lin Kör­za­bit... Te­ka­teş­gi­lin Ah­met... -Gö­ço­ğul­la­rin Ali... Ca­di­ko­ko­gi­lin Se­ba­hat­tin... Ya­lan­çı­gi­lin Du­ran... -Cırt Ha­san ve Ten­zo­ha­la... (...Bun­la­rı şim­di­ki si­ya­set­çi, iş adam­la­rı ve sa­nat­çı­la­ra uyar­lar­sak, ha­di buy­run: -Er­kır­gi­lin Ta­nos­man... Pos­bı­yık­gi­lin Er­ha­nay... Ço­ban­gi­lin Ab­du­lay... -Baş­gi­lin Me­ma­ti... Alem­dar­gi­lin Po­la­tay... Şaş­maz­gi­lin Ne­ca­ti... -Ta­bak­gi­lin Umu­day... Ilı­ca­lı­nın Acu­nay... Koç­gi­lin Rah­mi... -Al­tay­lı­nın Fa­ti­hay... Do­ğan­gi­lin Ay­dı­nay... Av­şar­gi­lin Hul­yay... -Cek­sın­gi­lin May­kı­lay... Pit­gi­lin Bre­day... Şı­vart­ze­ne­ger­gi­lin Ar­nol­day... bizimkiler Şu­le Ab­la bil­di­ri­yor; Ta­ha’ya sos­yal ça­lış­tı­rı­yo­rum... Os­man­lı­lar’da dev­let i­da­re­si­ni söy­le­ye­cek ba­na... ­Ka­zas­ker­le­ri an­la­ta­cak­ken ‘’KA­ZAK AS­KER­LER’’ de­di, kop­tum... hayata dair... Sü­rek­li meş­gul­düm o ka­dar se­ne, ­Se­nin­le do­ya­sı­ya oy­na­ya­ma­dım... ­Sen be­ni ça­ğır­dın gel oy­na di­ye, ­Ben bir tür­lü za­man a­yı­ra­ma­dım... ... ­Giy­dir­dim, do­yur­dum, se­ni kol­la­dım, ­Sa­de­ce bun­la­rı ye­ter­li san­dım, ­Ba­na o­yun­ca­ğı­nı ge­tir­di­ğin­de, ­Ben se­ni ço­ğu kez, ba­şım­dan sav­dım... ... ­Ha­yat ne ka­dar kı­sa, yıl­lar ne ça­buk. ­Ne za­man bü­yü­dü bu kü­çük ço­cuk, O­na do­kun­mak i­çin u­zan­dı­ğım­da, El­le­rim boş ka­lır, yü­re­ğim bu­ruk... ... Ar­tık hiç i­şim yok, ya­pa­yal­nı­zım. ­Gün­le­rim çok u­zun, üs­te­lik bom­boş ­Keş­ke is­tek­le­ri­ni bir bir yap­say­dım ­Kü­çük ar­zu­la­rın şim­di çok şi­rin, çok hoş... (...A­li­ce C­ha­se) ayaküstü... Biz­den ön­ce­ki ku­şak­lar­da da bir dil kı­yı­mı söz ko­nu­suy­muş, ama bu­gün­kü gi­bi el­de söz­lük­le ge­zi­le­cek bo­yu­ta hiç ge­lin­me­miş... Hul­ki Ak­tunç ha­zır­la­dı­ğı söz­lük ki­ta­bın­da “Ar­go”yu şöy­le an­la­tı­yor; “-Ken­di sos­yal çev­re­le­riy­le sı­nır­lı ya­şa­yan ve top­lu­mun ge­ri ka­lan ke­sim­le­rin­den ay­rıl­mak ve/ya ko­run­mak is­te­yen, ya­şa­ma or­tam ve bi­çim­le­ri bir­bi­ri­ne ya­kın ki­şi­ler­ce or­ta­ya çı­ka­rı­lıp be­nim­sen­miş söz­cük ve de­yim­ler bü­tü­nü”... Ya­ni ka­ba­ca di­yor ki; Siz on­la­ra di­li­ni, kül­tü­rü­nü, ol­ma­sı ge­re­ken sos­yal çev­re­si­ni, al­ma­sı ge­re­ken eği­ti­mi/ter­bi­ye­yi ver­mez­se­niz, on­lar ken­di ara­la­rın­da bir ha­yat ve ko­nu­şa­cak­la­rı bir dil bu­lur­lar... “Dil­le­ri­ni dü­zelt­me­nin yo­lu, hal­le­ri­ni dü­zelt­mek­ten ge­çi­yor”... Ya­ni ilk ön­ce; “Şu­ra­dan iki ek­mek kap gel” di­yen ba­ba­ya, “Ek­mek der­ken baş­ka­nım” den­me­ye­cek... (...Baş ta­ra­fı ih­las­son­da­ki­ka.com’da) i­ti­raf re­yo­nu (...isim: ah­med ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: yir­mi üç) Ge­çen­ler­de eli­me bir de­ne­me ki­ta­bı geç­ti; “Aş­kın iç­sel ta­nım­la­ma­la­rı duy­gu­sal tep­ki­me­le­rin yo­ğun­laş­tır­dı­ğı bir dön­gü­de” di­ye de­vam eden bir pa­rag­raf oku­dum... Oku­yun­ca de­dim ki; “Bu ada­mın yaz­dık­la­rın­dan bir ki­tap olu­yor­sa, be­nim­ki­ler an­sik­lo­pe­di olur her­hal­de...” (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) Te­mel’in ye­ri Te­mel’le Dur­sun, “Uzun ya­şa­ma ila­cı” uy­dur­ma­sı ile mil­le­ti do­lan­dı­rı­yor­muş... Ka­la­ba­lık bir ye­re tez­ga­hı aç­mış­lar... Te­mel ba­ğı­ra­rak ila­cı met­het­miş ve; “-Ba­kın iş­te, is­pa­tı be­nim... Ben 350 ya­şın­da­yım” de­miş... Ora­dan ge­çen ih­ti­yar bir ka­dın, Te­mel’in yar­dım­cı­sı Dur­sun’a so­ku­la­rak usul­ca sor­muş; -Ev­la­dım, de­dik­le­ri doğ­ru mu aca­ba?... “-Val­la tey­ze, tam bi­le­me­ye­ce­ğim... Çün­kü ben ya­nı­na ye­ni gir­dim... 120 se­ne­dir ça­lı­şı­yo­rum...” iğ­ne­lik... OY YOK! Is­mar­la­yıp dur­su­na, ­Çen­gel o­la­na oy yok! Öğ­ren­ci­nin bur­su­na, En­gel o­la­na oy yok! ­Dev­le­tin ya­pı­sın­da, ­Tı­kaç o­la­na oy yok! ­Mah­ke­me ka­pı­sın­da, ­To­kaç o­la­na oy yok! K­ri­ze ça­nak tu­tup, ­Çen­gi o­la­na oy yok! ­Bu mil­le­ti u­nu­tup, ­Ken­di o­la­na oy yok! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT