BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çankaya: Türk milleti tarihiyle barışıktır

Çankaya: Türk milleti tarihiyle barışıktır

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; Ab­dul­lah Gül’ün, 1915 olay­la­rı­nın tar­tı­şıl­ma­sı­nı, Türk hal­kı­nın ken­di­ne duy­du­ğu öz gü­ve­nin bir gös­ter­ge­si ola­rak gör­dü­ğü bil­di­ril­di.Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; Ab­dul­lah Gül’ün, 1915 olay­la­rı­nın tar­tı­şıl­ma­sı­nı, Türk hal­kı­nın ken­di­ne duy­du­ğu öz gü­ve­nin bir gös­ter­ge­si ola­rak gör­dü­ğü bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız, Dev­le­tin ve Hü­kü­me­tin ve­ya tek tek va­tan­daş­la­rın gö­rüş­le­ri mah­fuz kal­mak üze­re, bu ko­nu­nun Türk ka­mu­oyun­da ve aka­de­mik çev­re­ler­de en ge­niş ve öz­gür bi­çim­de tar­tı­şıl­mak­ta ol­ma­sı­nı; Tür­ki­ye’de di­ğer bir­çok ül­ke­den da­ha ile­ri ve öz­gür bir de­mok­ra­tik tar­tış­ma or­ta­mı­nın mev­cu­di­ye­ti­nin, Türk hal­kı­nın ta­ri­hiy­le ba­rı­şık­lı­ğı­nın ve ken­di­ne duy­du­ğu öz gü­ve­nin bir gös­ter­ge­si ola­rak gör­mek­te­dir. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız, ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­nin bi­lin­me­si­ne rağ­men, bu­nun kü­çük si­ya­si he­sap­lar­la çar­pı­tıl­mak­ta ol­ma­sın­dan üzün­tü duy­muş­lar­dır.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT