BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > www.türkiye.gov.tr

www.türkiye.gov.tr

Ka­mu ku­rum­la­rı­nın sunduğu on­li­ne hiz­met­ler, e-­Dev­let por­ta­lı i­le va­tan­da­şın a­ya­ğı­na gel­diKUY­RUK­TA BEK­LE­MEK TA­RİH OLU­YOR Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Yıl­dı­rım, e-Dev­let Ka­pı­sı Pro­je­si’nin açı­lı­şı­nı 12 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğuy­la bir­lik­te yap­tı. Pro­je ile ka­li­te­li ve hız­lı hiz­me­tin va­tan­daş­la bu­lu­şa­ca­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Bü­rok­ra­si­yi bi­ti­ri­yo­ruz. Ka­mu ku­rum­la­rın­da kuy­ruk bek­le­mek ta­rih olu­yor. Bil­gi­sa­yar kul­la­nan her­kes in­ter­net­ten dev­le­te ula­şa­cak” de­di. Si­nan Çe­tin AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın dün baş­lat­tı­ğı “e-Dev­let Ka­pı­sı” pro­je­si ha­ya­tı­mı­za bir­çok ko­lay­lık ge­ti­ri­yor. Va­tan­daş­lar, e-be­yan­na­me­den pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si­ne, ÖSS baş­vu­ru­sun­dan ad­li si­cil kay­dı bel­ge­si al­ma­ya ka­dar pek çok iş­le­mi­ni bil­gi­sa­ya­rı­nın ba­şın­dan, ku­rum­la­ra git­me­ye ge­rek kal­ma­dan ya­pa­bi­le­cek. Bu­nun ya­nı sı­ra iş dün­ya­sı, ka­mu ile iş­lem­le­ri­ni yi­ne e-dev­let por­ta­lı üze­rin­den yü­rü­te­bi­le­cek. Ka­mu ku­rum­la­rı­nın bir­bir­le­ri ile ile­ti­şim­le­ri ve res­mi ya­zış­ma­la­rı bu por­tal üze­rin­den sağ­la­na­rak za­man ta­sar­ru­fu­na gi­di­le­cek. Dev­let de va­tan­da­şı­na e-por­tal üze­rin­den ula­şa­bi­le­cek. Va­tan­da­şa ger­çek­leş­tir­dik­le­ri iş­lem so­nuç­la­rı elek­tro­nik or­tam­dan ile­ti­le­cek. “e-Dev­let Ka­pı­sı” fark­lı ad­res­ler al­tın­da hiz­met ve­ren bü­tün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı tek bir ça­tı al­tın­da top­la­ya­cak. Va­tan­daş, her iş­lem için ay­rı şif­re al­mak zo­run­da kal­ma­ya­cak. E-dev­let uy­gu­la­ma­la­rı­nın ko­lay­lık­la­rı va­tan­da­şın gün­lük ha­ya­tı­na da yan­sı­ya­cak. İş­lem­ler, me­sai sa­at­le­ri dı­şın­da, 7 gün 24 sa­at bo­yun­ca ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­cek. Her­kes dev­let­ten hiz­met al­ma ko­nu­sun­da eşit im­kan­la­ra sa­hip ola­cak. Ta­ma­men in­ter­net üze­rin­den yü­rü­tü­len iş­lem­ler sa­ye­sin­de “tor­pil yap­ma” gi­bi du­rum­lar mi­ni­mu­ma dü­şe­cek. SİS­TE­ME 3 YOL­LA Gİ­Rİ­LE­CEK Şif­re ile gi­riş: Elek­tro­nik hiz­met­le­re eri­şim için, ki­şi­ye tah­sis edil­miş şif­re kul­la­nı­la­bi­lir. Şif­re al­mak için her­han­gi bir PTT şu­be­si­ne baş­vu­ru­la­bi­li­nir. Şif­re te­min edil­dik­ten son­ra elek­tro­nik hiz­met­le­re eri­şe­bil­mek için TC Kim­lik nu­ma­ra­sı ve alın­mış şif­rey­le sis­te­me gi­riş ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. E-İm­za ile gi­riş: Gi­riş iş­le­mi be­lir­li fir­ma­lar­dan edi­ni­len elek­tro­nik im­za ser­ti­fi­ka­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. E-im­za için ki­şi­nin bil­gi­sa­ya­rın­da bir prog­ra­mın yük­lü ol­ma­sı, da­ha son­ra da sis­te­me ka­yıt ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ek­ran­da­ki alan­la­ra TC Kim­lik Nu­ma­ra­sı ve e-im­za şif­re­si gi­ri­le­rek e-dev­let ka­pı­sın­dan gi­ri­li­yor... Mo­bil İm­za ile gi­riş: Ek­ran­da­ki alan­la­ra TC Kim­lik Nu­ma­ra­sı, GSM nu­ma­ra­sı ve ope­ra­tör bil­gi­si gi­ri­li­yor. Cep te­le­fo­nun­da mo­bil im­za şif­re­si so­ran bir ek­ran be­li­ri­yor. Şif­re gi­ri­lip onay­lan­dı­ğın­da e-dev­let’e gi­riş ya­pı­lı­yor. Ha­li ha­zır­da 76 bin ci­va­rın­da mo­bil im­za, 62-63 bin ci­va­rın­da e-im­za bu­lu­nu­yor. e-im­za­la­rın 47 bi­ni ak­tif du­rum­da. TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan ve­ri­len­ler ise he­nüz ak­tif ha­le ge­ti­ril­me­di. Mo­bil im­za­da ise Ave­a’nın bi­ne ulaş­mış ola­ca­ğı tah­min edi­lir­ken, Turk­cell’in 75 bin adet kul­la­nı­cı­sı bu­lu­nu­yor. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın baş­lat­tı­ğı pro­je­nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na dev­let ba­kan­la­rı Na­zım Ek­ren ile Meh­met Ay­dın, Eko­no­mi­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım da ka­tıl­dı. Kuy­ruk ta­rih olu­yor! > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Bil­gi top­lu­mu­na dö­nü­şü­mün yo­lu­nu açan e-Dev­let Ka­pı­sı Pro­je­si’nin ön­ce­lik­li he­de­fi, bü­rok­ra­si­nin as­ga­ri­ye in­di­ril­me­si, dev­le­tin va­tan­daş­la­rı­mı­za ve iş dün­ya­sı­na hız­lı ve ka­li­te­li hiz­met sun­ma­sı­dır” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, MEB Şu­ra Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen “e-Dev­let Ka­pı­sı” pro­je­si­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Hü­kü­met ola­rak, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren bü­rok­ra­tik ya­pı­yı va­tan­daş­la­ra da­ha iyi hiz­met eder ha­le ge­tir­me­nin ça­ba­sı için­de ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Baş­ba­kan Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu: “Fi­zi­ki or­tam­lar­da su­nu­lan ka­mu hiz­met­le­ri­nin elek­tro­nik or­ta­ma ta­şın­ma­sı ve in­ter­net üze­rin­den yü­rü­tü­le­bil­me­si, bu çer­çe­ve­de dev­rim ni­te­li­ğin­de bir ye­ni­lik ola­rak gö­rül­me­li­dir. ‘Ka­mu hiz­met­le­ri­nin sa­nal or­ta­ma ta­şın­ma­sı’ ola­rak ifa­de et­ti­ği­miz bu sü­reç, ül­ke­miz­de yep­ye­ni bir dö­nem aç­mak­ta­dır. YE­RİN­DE HİZ­MET! Bu­gü­ne ka­dar ha­ya­ta ge­çi­ri­len e-dev­let hiz­met­le­ri­nin sağ­la­dı­ğı ko­lay­lı­ğı bir­çok alan­da gör­me­ye baş­lı­yo­ruz. Ar­tık ka­mu ku­rum­la­rın­da kuy­ruk bek­le­me ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Bil­gi­sa­yar kul­la­nan her va­tan­da­şı­mız bir­çok ka­mu hiz­me­ti­ne in­ter­net­ten ula­şa­cak. Geç­miş­te, ba­sit bir iş­lem için sa­at­le­ri­ni, gün­le­ri­ni har­ca­mak zo­run­da olan, hat­ta şe­hir­le­ra­ra­sı yol­cu­luk yap­mak du­ru­mun­da ka­lan in­san­la­rı­mız, bu­gün bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de hiz­me­ti ala­cak. Bun­dan böy­le dev­let va­tan­da­şı­mı­zın aya­ğı­na gi­de­cek. Top­lum­sal, eko­no­mik ve kül­tü­rel alan­da çok önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak pro­je­yi, dev­le­tin kı­sa yo­lu ola­rak ta­nım­la­dık. Bu kı­sa yo­lun ad­re­si ise, www.tür­ki­ye.gov.tr’dir. Sa­na­yi dev­ri­min­de ma­ruz kal­dı­ğı­mız ge­cik­me­yi bil­gi top­lu­mu ko­nu­sun­da ya­şa­ma­ma­lı­yız. Bu­nu mil­le­ti­mi­ze de ya­şat­ma­ma­lı­yız. Ka­mu­su, öze­li, si­vil top­lu­mu ile bil­gi ça­ğı­nı ya­ka­la­ma­lı, hat­ta ön­cü­le­rin­den bi­ri ha­li­ne dö­nüş­me­li­yiz. Bü­tün va­tan­daş­la­rı tür­ki­ye.gov.tr ad­re­si­ne bek­li­yo­rum...” İlk olarak temel hizmetler Baş­ba­kan­lık İle­ti­şim Mer­ke­zi Ye­ni Baş­vu­ru, Baş­ba­kan­lık İle­ti­şim Mer­ke­zi Baş­vu­ru Sor­gu­la­ma, SSK Hiz­met Dö­kü­mü, PTT Ka­yıt­lı Gön­de­ri Ta­ki­bi, PTT Şu­be Sor­gu­la­ma, Kri­ter­le­re Gö­re Açık İş Sor­gu­la­ma ve Baş­vu­ru, Pro­fi­le Gö­re Açık İş Sor­gu­la­ma ve Baş­vu­ru, İş Baş­vu­ru So­nu­cu Sor­gu­la­ma, Mes­lek Kur­su Sor­gu­la­ma, İş­siz­lik Öde­ne­ği Baş­vu­ru­su, İş­siz­lik Öde­ne­ği Öde­me­si Ta­ki­bi, Türk Mes­lek Söz­lü­ğü, İŞ­KUR’a Olan Bor­cu Sor­gu­la­ma, MEB Sı­nav Ye­ri Sor­gu­la­ma, MEB Sı­nav So­nuç Sor­gu­la­ma, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Araç Yet­ki Bel­ge­si Sor­gu­la­ma, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ev­rak Du­rum Ta­ki­bi, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Si­vil Ha­va­cı­lık Uçuş Mü­ret­te­ba­tı Li­sans Mü­ra­ca­atı, TCDD e-Bi­let Re­zer­vas­yon ve Sa­tış, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Va­tan­daş Bil­gi Sis­te­mi, De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı Ama­tör De­niz­ci­lik Bel­ge­si Baş­vu­ru­su...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT