BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­tih Sul­tan Meh­met’in hayatı mü­zi­kal oluyor

Fa­tih Sul­tan Meh­met’in hayatı mü­zi­kal oluyor

Fa­tih Sul­tan Meh­met’in hayatı mü­zi­ka­le ko­nu ol­du. “Ana­do­lu Ate­şi”nin mü­zik­le­ri­ni ha­zır­la­yan bes­te­ci Ta­ner De­mi­ralp’in “Fa­tih” ad­lı pro­je­sin­de Müş­fik Ken­ter, Sön­mez Ata­soy gi­bi ti­yat­ro us­ta­la­rı rol ala­cak.Fa­tih Sul­tan Meh­met’in hayatı mü­zi­ka­le ko­nu ol­du. “Ana­do­lu Ate­şi”nin mü­zik­le­ri­ni ha­zır­la­yan bes­te­ci Ta­ner De­mi­ralp’in “Fa­tih” ad­lı pro­je­sin­de Müş­fik Ken­ter, Sön­mez Ata­soy gi­bi ti­yat­ro us­ta­la­rı rol ala­cak. De­mi­ralp, müzikalin 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti or­ga­ni­zas­yo­nun­da sah­ne­len­me­si için baş­vu­ru­da bulunduğunu söy­le­di.
Kapat
KAPAT