BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CUMHURBAŞKANI GÜL: Aynı gemideyiz el ele verelim

CUMHURBAŞKANI GÜL: Aynı gemideyiz el ele verelim

TÜ­Sİ­AD Yük­sek İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı’nda, kü­re­sel kri­ze kar­şı en et­ki­li si­la­hın ‘ke­net­len­mek’ ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “El ele ver­mez­sek hep bir­lik­te ba­ta­rız” de­diTÜ­Sİ­AD Yük­sek İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı’nda, kü­re­sel kri­ze kar­şı en et­ki­li si­la­hın ‘ke­net­len­mek’ ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “El ele ver­mez­sek hep bir­lik­te ba­ta­rız” de­di > Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, kü­re­sel kri­ze kar­şı mil­lî ve ulus­la­ra­ra­sı da­ya­nış­ma çağ­rı­sın­da bu­lu­na­rak, “Hü­kü­met, iş dün­ya­sı, sen­di­ka­lar, her­kes bü­yük da­ya­nış­ma ve iş bir­li­ği içi­ne gir­mez­se hep be­ra­ber kay­be­de­riz” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Yük­sek İs­ti­şa­re Kon­se­yi Top­lan­tı­sı’nda (YİK) yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bü­tün ül­ke­le­rin ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’nin de kriz dal­ga­la­rın­dan et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. “Hiç­bir ül­ke ulus­la­ra­ra­sı da­ya­nış­ma içi­ne gir­me­den bu kriz­den kur­tu­la­maz ama hiç­bir ül­ke­de ‘bi­ri­le­ri gel­sin ben kur­tar­sın’ di­ye­mez” di­yen Gül, kü­re­sel kriz­den en az ha­sar­la kur­tul­mak için bir­lik çağ­rı­sı yap­tı. BEN­CİL­LİK YA­PA­MA­YIZ Gül, şun­la­rı kay­det­ti: “Hü­kü­met, iş dün­ya­sı ve sen­di­ka­lar baş­ta ol­mak üze­re her­kes bü­yük bir da­ya­nış­ma ve iş­bir­li­ği içi­ne gir­mez­se, suç­la­yı­cı şey­ler­den kur­tu­la­maz­sak hep be­ra­ber kay­be­de­riz. Bu dö­nem­de hiç kim­se­nin ben­cil dav­ran­ma­ya hak­kı yok. Bu be­ra­ber­li­ğin mut­la­ka gös­te­ril­me­si la­zım. Yok­sa bu dö­nem­de da­ha çok za­rar gö­ren ül­ke ola­rak kriz­den çı­ka­rız.” IMF ile gö­rüş­me­le­rin baş­la­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu kay­de­den Gül, ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı önem­se­di­ği­ni an­cak as­la pa­nik ha­va­sı oluş­tu­rul­ma­ma­sı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Tür­ki­ye’nin kü­re­sel şart­lar­da sağ­lam bir ge­mi­ye sa­hip ol­du­ğu­nu, an­cak kri­zin dal­ga­la­rın­dan da­ha faz­la et­ki­le­nil­me­me­si için her­ke­sin üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Gül, “Ara­ba­mız dağ­lık yol­dan geç­ti­ği­ne gö­re em­ni­yet ke­me­ri­mi­zi sı­kı bağ­la­ma­lı ve di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni sağ­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu sü­re­ci iyi ida­re eder­sek ka­zanç­lı çı­ka­bi­li­riz” de­di. İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA TÜSİAD YİK Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş dünyasının temsilcileriyle tek tek selamlaştı. Konuşmasında küresel krize karşı birlik çağrısında bulunan Gül, “Bu süreci iyi idare edersek, krizden ilk çıkacak ülkelerden biri oluruz. Bu kadar tecrübeyi görmüş bir ülke, aynı hataları tekrarlarsa bizi kimse affetmez” dedi. Koç: Kısır çekişmeler bitmeli Önü­müz­de­ki yıl Tür­ki­ye’nin eko­no­mi, si­ya­set ve te­rör alan­la­rın­da yük­sek tan­si­yon ris­kiy­le yüz yü­ze ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan TÜ­Sİ­AD YİK Baş­ka­nı Mus­ta­fa Koç, özel­lik­le kü­re­sel kri­zin aşıl­ma­sı ko­nu­sun­da eko­no­mi­ye odak­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Tan­si­yo­nun dü­şü­rül­me­si ge­re­ken bir baş­ka ala­nın ise si­ya­set ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Koç, son yıl­lar­da si­ya­si tan­si­yo­nun sü­rek­li yük­sel­di­ği­ne, kı­sır çe­kiş­me­le­rin art­tı­ğı­na, ül­ke gün­de­mi­ni hep ay­nı ko­nu­la­rın iş­gal et­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Koç, “2009 yı­lın­da za­ma­nı­mı­zı, ener­ji­mi­zi ve kay­nak­la­rı­mı­zı müm­kün olan en ya­rar­lı bi­çim­de kul­lan­mak is­ti­yor­sak si­ya­si tan­si­yo­nun yük­sel­me­si­ne ke­sin­lik­le izin ver­me­me­miz, ül­ke gün­de­mi­nin top­lum­sal he­def­le­ri­miz­le uyum­lu ol­ma­sı­na özen gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor” di­ye ko­nuş­tu. Yalçındağ: Diyalog şart TÜ­Sİ­AD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, kü­re­sel kriz­de di­ya­log or­ta­mı­nın ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Türk özel sek­tö­rü ola­rak sü­re­cin da­ha sağ­lık­lı iler­le­ye­bil­me­si ama­cıy­la hü­kü­me­tin iş bir­li­ği ve da­ya­nış­ma an­la­yı­şıy­la bir çö­züm or­ta­ğı ola­rak yak­laş­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Yal­çın­dağ, “Hü­kü­me­tin be­lir­gin ola­rak ko­or­di­nas­yon ve iş bir­li­ği için­de eko­no­mik ak­tör­le­rin bek­le­yiş­le­ri­ni yö­net­me­si ge­re­ki­yor” de­di. Alı­nan kıs­mi ön­lem­le­rin ka­mu­oyu­na su­nu­mu­nun eko­no­mik ak­tör­le­re gü­ven ver­me ko­nu­sun­da za­yıf kal­dı­ğı­nı kay­de­den Yal­çın­dağ, TÜ­Sİ­AD ola­rak gün­de­me ge­tir­dik­le­ri öne­ri­le­rin bir bö­lü­mü­nün kar­şı­lık bul­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT