BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­can: AB artık Rum­ları ikna etmeli

Ba­ba­can: AB artık Rum­ları ikna etmeli

Tür­ki­ye’nin AB’ye ka­tı­lım sü­re­ci çer­çe­ve­sin­de “Ser­ma­ye­nin Ser­best Do­la­şı­mı” ile “Bil­gi Top­lu­mu ve Med­ya” fa­sıl­la­rı mü­za­ke­re­le­re açıl­dı.> Ser­taç Ak­tan BRÜK­SEL İHA Tür­ki­ye’nin AB’ye ka­tı­lım sü­re­ci çer­çe­ve­sin­de “Ser­ma­ye­nin Ser­best Do­la­şı­mı” ile “Bil­gi Top­lu­mu ve Med­ya” fa­sıl­la­rı mü­za­ke­re­le­re açıl­dı. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın da ha­zır bu­lun­du­ğu ka­tı­lım kon­fe­ran­sın­da, AB’yi Dö­nem Baş­ka­nı Fran­sa’nın AB’den So­rum­lu Ba­ka­nı Bru­no Le Mai­re ve AB Ko­mis­yo­nu Tür­ki­ye Ma­sa­sı Mü­dü­rü Je­an Chris­top­he Fi­lo­ri tem­sil et­ti. Bu iki fa­sıl­la bir­lik­te, top­lam 10 fa­sıl mü­za­ke­re­le­re açıl­mış ol­du. Ba­ba­can bun­dan son­ra­ki sü­reç­te, re­form­la­rı iler­let­me­de ve tek­nik kri­ter­le­ri kar­şı­la­ma­da ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “AB’den bek­len­ti­miz ka­tı­lım sü­re­ci­nin yo­lun­dan sap­tı­rıl­ma­sı­na izin ve­ril­me­me­si” de­di. Top­lan­tı­da Kıb­rıs me­se­le­si hak­kın­da da ko­nu­şan Ba­ba­can, “Ada’da var olan prob­lem­le­rin çö­zü­müy­le il­gi­li Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ge­rek­li adım­lar atıl­dı. An­cak kar­şı­lık­lı atı­la­cak kü­çük adım­lar­la me­se­le­yi çöz­mek zor. Kıb­rıs me­se­le­si­ne ge­niş pers­pek­tif­ten ba­kıp da­ha ka­lı­cı çö­züm bul­ma­lı­yız. Bun­da da AB’ye bü­yük bir gö­rev dü­şü­yor. AB ken­di üye­le­ri olan Kıb­rıs Rum ta­ra­fı­nı çö­züm için ce­sa­ret­len­dir­me­li ve çö­zü­me bas­kı yap­ma­lı­dır” de­di.
Kapat
KAPAT