BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aşı­rı hız yap­tı, 2 iş­çi­yi ez­di

Aşı­rı hız yap­tı, 2 iş­çi­yi ez­di

Ba­kır­köy’de yol ba­kım ça­lış­ma­sı ya­pan iş­çi­le­rin ara­sı­na gi­ren oto­mo­bi­lin çarp­tı­ğı 2 ki­şi öl­dü. E-5 ka­ra yo­lun­dan Top­ka­pı yö­nü­ne gi­den Fa­tih K’nin (22) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, aşı­rı hız se­be­biy­le kon­trol­den çık­tı.Ba­kır­köy’de aşı­rı hız se­be­biy­le kon­trol­den çı­kan oto­mo­bi­lin çarp­tı­ğı yol ba­kım ça­lış­ma­sı ya­pan fir­ma­da sa­ha gü­ven­lik şe­fi ola­rak ça­lı­şan Ser­hat Ka­ra­ka­ya ile iş­çi Aye­tul­lah Er­gül öl­dü. Ba­kır­köy’de yol ba­kım ça­lış­ma­sı ya­pan iş­çi­le­rin ara­sı­na gi­ren oto­mo­bi­lin çarp­tı­ğı 2 ki­şi öl­dü. E-5 ka­ra yo­lun­dan Top­ka­pı yö­nü­ne gi­den Fa­tih K’nin (22) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, aşı­rı hız se­be­biy­le kon­trol­den çık­tı. Yol ba­kım ça­lış­ma­sı için ko­nu­lan tra­fik işa­ret ve du­ba­la­rı­nı ge­çen araç du­ra­ma­ya­rak, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ba­kım ve Ona­rım Şu­be Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ta­şe­ron fir­ma­da sa­ha gü­ven­lik şe­fi ola­rak ça­lı­şan Ser­hat Ka­ra­ka­ya (26) ile iş­çi Aye­tul­lah Er­gül’e çarp­tı. HASTANEDE ÖLDÜLER Çarp­ma­nın et­ki­siy­le yo­la sav­ru­la­rak ağır ya­ra­la­nan Ka­ra­ka­ya, olay ye­ri­ne ge­len sağ­lık ekip­le­rin­ce, Er­gül ise ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan bir tak­si­ye bin­di­ri­le­rek Va­kıf Gu­re­ba Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Her iki işçi de kurtarılamadı. Ka­za­yı ha­fif sıy­rık­lar­la at­la­tan oto­mo­bil sü­rü­cü­sü K’yi po­lis ekip­le­ri, ifa­de­sini almak üze­re Os­ma­ni­ye Po­lis Mer­ke­zi’ne gö­tür­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT