BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Daima fakirin yanındayız

Daima fakirin yanındayız

Fa­ki­re sırt çe­vi­ren ik­ti­dar­lar gi­bi ol­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Yok­su­la her za­man sa­hip çık­tık. Çün­kü sos­yal dev­let böy­le ol­mak zo­run­da” de­di.Fa­ki­re sırt çe­vi­ren ik­ti­dar­lar gi­bi ol­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Yok­su­la her za­man sa­hip çık­tık. Çün­kü sos­yal dev­let böy­le ol­mak zo­run­da” de­di. > Or­han Akın-Os­man Akın-Er­sin Ya­şar-Re­fik Fi­dan BUR­SA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, sos­yal dev­let il­ke­si doğ­rul­tu­sun­da fa­kir­le­ri hi­ma­ye et­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Dev­let fa­ki­rin ka­pı­sı­na gi­dip yar­dım et­mek zo­run­da. İş­te biz bu­nu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Bur­sa’da Şeh­re­küs­tü Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen top­lu açı­lış ve TO­Kİ anah­tar tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­ba­kan Er­do­ğan, ba­zı çev­re­le­rin hü­kü­me­tin yap­tı­ğı sos­yal yar­dım­lar­dan ra­hat­sız ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. ‘Top­lu­mu sa­da­ka kül­tü­rü­ne alış­tır­dı­lar’ şek­lin­de yo­rum­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Biz ik­ti­da­rı dev­ral­dı­ğı­mız za­man bu fa­kir fu­ka­ra­nın, ga­rip gu­re­ba­nın se­si­ni du­ya­ma­yan ik­ti­dar­lar var­dı. Sos­yal dev­let fa­ki­ri­ni, ga­ri­bi­ni gi­dip ara­ya­bi­len yar­dım eden dev­let­tir. İş­te biz bu dev­le­ti şu an­da in­şa edi­yo­ruz, bu­nu ya­pı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. GÖ­NÜL RA­HAT­LI­ĞIY­LA YA­KIN Üc­ret­siz kö­mü­rü fa­ki­re, fu­ka­ra­ya ulaş­tır­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni ifa­de eden Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “Va­li­ler, kay­ma­kam­lar, be­le­di­ye baş­kan­la­rı, muh­tar­lar, gi­de­cek­si­niz ka­pı ka­pı do­la­şıp, kö­mü­rü, so­ba­sı ol­ma­yan kim var bu­la­cak­sı­nız. Ge­re­kir­se kam­yo­ne­te at­la­yıp kö­mü­rü­nü gö­tü­re­cek­si­niz, so­ba­sı­nı ala­cak­sı­nız. Siz de ana­nı­zın sü­tü gi­bi ak olan bu kö­mü­rü ya­kın kar­de­şim, hiç bun­la­ra bak­ma­yın.” Er­do­ğan ay­rı­ca fa­kir­le­re ma­aş ver­dik­le­ri­ni de ha­tır­la­ta­rak, hiç­bir ge­li­ri ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın kay­ma­kam­lı­ğa mü­ra­ca­at ede­rek ma­aş­la­rı­nı ala­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. TO­Kİ ile 45 met­re­ka­re­lik 50 bin adet ko­nut ya­pa­cak­la­rı­nı da be­lir­ten Er­do­ğan, bu ko­nut­la­ra 20 yıl­da ay­lık 100 YTL öde­ye­rek sa­hip olu­na­bi­le­ce­ği­ni, işi ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın da tak­sit­le­ri­nin iş bu­lu­nun­ca­ya ka­dar dev­let ta­ra­fın­dan öde­ne­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. Ya­lan ha­be­re kar­şı her tür­lü id­di­aya ha­zı­rım Kö­mür yar­dım­la­rı­nın ha­va kir­li­li­ği­ne se­bep ol­du­ğu şek­lin­de ha­ber­le­re tep­ki gös­te­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Söz ko­nu­su ga­ze­te, söz­de ora­da­ki kö­mür­den do­la­yı or­ta­ya çı­kan du­ma­nı gös­te­ri­yor. Ya­zık­lar ol­sun. Eğer o ga­ze­te­nin pat­ro­nu ina­nı­yor­sa id­di­alıy­sa ben ka­pı­mı açı­yo­rum. Gel­sin bir­lik­te o res­min çe­kil­di­ği ye­re gi­de­lim. Ama ya ga­ze­te­ni ka­pa­ta­cak­sın ya da ya­lan yaz­ma­ya­cak­sın” şek­lin­de ko­nuş­tu. Biz et­nik mil­li­yet­çi­li­ğe kar­şı­yız Baş­ba­kan Er­do­ğan, bu top­rak­lar üze­rin­de hiç­bir za­man ay­rım yap­ma­dık­la­rı­nı, kim­se­nin et­nik kö­ke­ni­ne, mez­he­bi­ne, di­ni­ne, di­li­ne, ge­le­ne­ği­ne, gö­re­ne­ği­ne ay­rı ve ay­rım­cı göz­ler­le bak­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Biz böl­ge­sel mil­li­yet­çi­li­ğe kar­şı­yız. Tür­küy­le, Kür­düy­le, Za­za­sıy­la, Çer­ke­ziy­le, La­zıy­la, Gür­cü­süy­le, Ara­bıy­la, Er­me­ni­siy­le, Ru­muy­la, yer­li­siy­le, mu­ha­ci­riy­le bu ül­ke­yi va­tan gö­ren hiç kim­sey­le me­se­le­miz ol­ma­dı, ola­maz. Her­ke­se eşit hiz­met gö­tür­dük...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT