BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Top­lum­da te­le­ku­lak pa­ra­no­ya­sı oluş­tu

Top­lum­da te­le­ku­lak pa­ra­no­ya­sı oluş­tu

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Dai­re Baş­ka­nı Ah­met Pek, Tür­ki­ye’de te­le­fo­nu din­le­nen ki­şi­le­rin abar­tı­la­cak sa­yı­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men bu ko­nu­da top­lum­sal pa­ra­no­ya oluş­tu­ğu­nu söy­le­di.Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Dai­re Baş­ka­nı Ah­met Pek, Tür­ki­ye’de te­le­fo­nu din­le­nen ki­şi­le­rin abar­tı­la­cak sa­yı­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men bu ko­nu­da top­lum­sal pa­ra­no­ya oluş­tu­ğu­nu söy­le­di. So­kak­ta­ki si­mit­çi­nin bi­le ‘te­le­fo­num din­le­ni­yor’ dü­şün­ce­si­ne ka­pıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Pek, “Bu­nun hiç bir an­la­mı yok. Her­ke­sin içi­nin çok ra­hat ol­ma­sı ge­re­kir. Te­le­fon din­le­me­den ön­ce su­çu gör­me­miz lazım” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT