BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hindistan’da son durum

Hindistan’da son durum

Bom­bay ola­rak bil­di­ği­miz Mumba­i’de 26 Ka­sım’dan be­ri ted­hiş olay­la­rın­da 185 ki­şi öl­müş­tür.Bom­bay ola­rak bil­di­ği­miz Mumba­i’de 26 Ka­sım’dan be­ri ted­hiş olay­la­rın­da 185 ki­şi öl­müş­tür. Tac Ma­hal Pa­las ote­lin­de ted­hiş­çi­ler mi­sa­fir­ler­den yüz­ler­ce re­hi­ne al­mış ve ote­lin bir kıs­mı­nı yak­mış­la­dır. İs­ra­il, Sin­ga­pur, ABD ve İn­gil­te­re’den tu­rist­ler ölen­ler ara­sın­dan­dır. Hint­li­ler da­ha iyi sı­nır sa­vun­ma­sı, so­rum­lu hiz­met­ler bek­le­mek­te, ma­hal­li po­lis­te yay­gın uy­gun­suz­luk, su­is­ti­ma­li eleş­tir­mek­te­dir­ler. Çok ko­nu­şu­lan eko­no­mik ge­liş­me­de­ki di­ğer çir­kin­lik­ler or­ta­ya atıl­mak­ta­dır. Olay­la­ra “Bun­lar bi­zim 9 Ka­sım” di­yen Hint­li­ler Pa­kis­tan’ı suç­la­mak­ta­dır­lar. Pa­kis­tan 1990’lar­da­ki Pen­cap is­ya­nı­nı çı­kar­mak­la suç­lan­mış­tı. Şi­mek’de ya­ka­la­nan ve tu­tuk­la­nan Aj­mal Amir Ka­sab Hint­li ma­kam­lar­ca Pa­kis­tan­lı ola­rak ta­nım­lan­mış­tır. Şüp­he­li di­ğer 9 ki­şi po­lis ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­müş­tür. Ye­ni Del­hi’de­ki Ja­mi­a Mil­li­a İs­la­mi­a Üni­ver­si­te ho­ca­sı si­ya­set bi­li­mi Ho­ca­sı Pro­fe­sör Mu­ci­bur­rah­man, ta­rih­çi Ra­mac­han­dra Gu­ha’nın ül­ke­nin 138 mil­yon Müs­lü­ma­nın ki nü­fu­sun yüz­de 13.4’ünü teş­kil edi­yor­lar, hal­kın ka­lan kıs­mın­dan da­ha fa­kir ve da­ha az eği­tim­li ol­duk­la­rı­nı Hin­dis­tan’da en bü­yük pat­ro­nun Dev­let ol­du­ğu­nu de­mir­yol­la­rı­nın dev­le­tin elin­de bu­lun­du­ğu­nu, bü­rok­ra­si­nin de dev­le­te bağ­lı ol­du­ğu­nu söy­le­mek­te­dir. Müs­lü­man öf­ke­si sa­de­ce eko­no­mik de­ğil, Hin­dis­tan, Pa­kis­tan’la Keş­mir ih­ti­la­fı­nı 50 yıl­dan faz­la bir sü­re­dir sür­dür­mek­te­dir. 2002’den be­ri ye­ni şid­det olay­la­rın­da Gu­ja­rat’aki 2000 kur­ba­nın he­men hep­si Müs­lü­man­dı. Mum­ba­i’de­ki 1992-93 Müs­lü­man şid­det ha­re­ket­le­rin­de yüz­ler­ce Müs­lü­man öl­dü­rül­müş sa­de­ce 3 ki­şi mah­kum ol­muş­tu...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT