BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Havaş’ı önden gönderdi TAV izolasyonu bekliyor

Havaş’ı önden gönderdi TAV izolasyonu bekliyor

TAV ku­ru­luş­la­rın­dan Ha­vaş, KKTC Ha­va­yol­la­rı ile kurduğu CAS ad­lı şir­ke­tle hizmete başladı. İzo­las­yon­la­r kalktığında da TAV Er­can ve Ge­çit­ka­le Ha­va­li­man­la­rı­nı bü­yüt­mek is­ti­yorCAS’ın hiz­me­te gir­me­si se­be­biy­le Gir­ne’de dü­zen­le­nen tö­re­ne KKTC Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, Ha­vaş Ge­nel Mü­dü­rü Müj­dat Yü­cel (or­ta­da) ve CAS Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Naz­mi To­run (sağ­da) ka­tıl­dı. > Adil Kü­çük GİR­NE Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’ne uy­gu­la­nan izo­las­yo­nun kalk­ma­sı­nı ön­gö­ren TAV, yan ku­ru­lu­şu Ha­vaş’ı ön­den yer hiz­met­le­ri için Kıb­rıs’a gön­der­di. KKTC Ha­va Yol­la­rı ve Ha­vaş ta­ra­fın­dan 2006 yı­lın­da ku­ru­lan Cyprus Air­port Ser­vi­ces’in (CAS) dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te baş­la­dı. Er­can Ha­va­li­ma­nı’nın 2005 yı­lın­da 1.2 mil­yon ki­şi­ye hiz­met ver­di­ği­ni be­lir­ten Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, bu sa­yı­nın 2008’de 2 mil­yo­na ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İzo­las­yon­la­rın ya­kın­da kal­ka­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Bu sebeple Ha­vaş ile or­tak şir­ket kur­duk. Yol­cu sa­yı­sı­nın art­ma­sı du­ru­mun­da ha­zır ol­ma­lı­yız. Tedbir alınmazsa Er­can Ha­vali­ma­nı­nın ka­pa­si­te­si 2011’de do­lar ve ta­le­bi kar­şı­la­ya­maz” de­di. Ha­vaş Ge­nel Mü­dü­rü Müj­dat Yü­cel, ise Tür­ki­ye’nin “KKTC’ye gel­me­niz TAV’ın da ar­ka­dan ge­le­ce­ği an­la­mı­na mı ge­li­yor. Ha­va­li­ma­nı ka­pa­si­te­si­nin 2 yıl son­ra yet­me­ye­ce­ği an­la­tıl­dı. TAV KKTC’de ye­ni ha­va­li­ma­nı yap­ma­yı plan­lı­yor mu?” so­ru­su­na şu ce­va­bı ver­di: “Evet TAV’ın böy­le bir ni­ye­ti var. Biz ha­va­li­ma­nı ya­pıp iş­let­me ko­nu­sun­da dün­ya li­gin­de üst sı­ra­lar­da bir şir­ke­tiz. Bu ko­nu da gün­de­mi­miz­de. İzo­las­yon­lar da kal­kar­sa çok da­ha iyi olur. O za­man CAS da Kıb­rıs ge­ne­lin­de hiz­met ver­me­ye baş­lar.” Ahmet Ak­pı­nar ise, ye­ni ha­va­li­ma­nı ye­ri­ne Er­can ve Ge­çit­ka­le ha­va­li­man­la­rı­nın bü­yü­tül­me­si ve ye­ni­len­me­si üze­rin­de du­rul­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT