BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sıkıcı seanslar görebiliriz

Sıkıcı seanslar görebiliriz

Dışa­rı­da No­el ta­ti­li ön­ce­si ar­tı baş­la­dı­ğı gü­nü ek­si ka­pa­yan ve­ya ek­si baş­la­nan gü­nü ar­tı ka­pa­yan bor­sa­lar tu­tar­sız ve dal­ga­lı se­ans­lar ya­şar­ken Av­ru­pa’yla bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye ça­lı­şan ve dü­şen iş­lem hac­miy­le 50 gün­lük or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­de tu­tun­ma­ya ça­lı­şan İMKB’nin ya­nı sı­ra ye­ni­den yük­se­li­şe ge­çen pa­ra pi­ya­sa­la­rı gö­ze çar­pı­yor­du.Dışa­rı­da No­el ta­ti­li ön­ce­si ar­tı baş­la­dı­ğı gü­nü ek­si ka­pa­yan ve­ya ek­si baş­la­nan gü­nü ar­tı ka­pa­yan bor­sa­lar tu­tar­sız ve dal­ga­lı se­ans­lar ya­şar­ken Av­ru­pa’yla bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye ça­lı­şan ve dü­şen iş­lem hac­miy­le 50 gün­lük or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­de tu­tun­ma­ya ça­lı­şan İMKB’nin ya­nı sı­ra ye­ni­den yük­se­li­şe ge­çen pa­ra pi­ya­sa­la­rı gö­ze çar­pı­yor­du. Ge­çen haf­ta ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da eu­ro-do­lar pa­ri­te­si­nin 1.47 se­vi­ye­le­ri­ne çık­ma­sı sı­ra­sın­da içe­ri­de Tah­ta­ka­le’de 1.4915 YTL’den iş­lem gö­ren do­lar ye­ni haf­ta­ya alım­la baş­la­dı. En dü­şük 1.5135 YTL’nin üze­rin­de tu­tu­nan do­lar za­man za­man 1.5245 YTL’ye ka­dar yük­sel­di. İki gün bo­yun­ca dal­ga­la­nan pi­ya­sa­da do­lar dün gü­nü 1.5145’den ka­pa­dı. Cu­ma gü­nü 2.117 YTL’den haf­ta­yı ka­pa­yan Eu­ro, do­lar gi­bi haf­ta­ya alım­lar­la baş­la­dı. Pi­ya­sa­da en dü­şük 2.119 YTL’yi gö­ren eu­ro ge­len alım­lar­la za­man za­man 2.15 YTL’yi zor­la­dı. 17 bi­le­şi­ğin al­tı gö­rül­dü Dı­şa­rı­da sı­fı­ra dü­şen fa­iz oran­la­rın­dan ve içe­ri­de bek­le­nen­den dü­şük ge­len enf­las­yon ra­kam­la­rı ve MB’nin pi­ya­sa­la­rı şa­şırt­ma­ya de­vam ede­rek fai­zi dü­şü­re­bi­lir bek­len­ti­si, spot bo­no pi­ya­sa­sı­na alım­la­rı ge­tir­di. Per­şem­be gü­nü en dü­şük 17.67 olan fa­iz cu­ma gü­nü en yük­sek 17.26 bi­le­şi­ği gö­ren ve ara­da gep bı­ra­kan pi­ya­sa pa­zar­te­si gü­nü 16.83 se­vi­ye­si­ne ka­dar düş­tük­ten son­ra ye­ni­den 17 bi­le­şi­ğin üze­ri­ne çık­tı. Dün bu se­vi­ye­den gü­nü ka­pa­dı. Ya­ban­cı­lar ta­ti­le gir­di Son beş gün­de 50 gün­lük or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin üze­rin­de tu­tun­ma­yı ba­şa­ran ve dün gü­nü 26.294 pu­an­dan ka­pa­yan İMKB’nin kı­sa va­de­li 26.000 (50 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı)-25.000 (gep)-24.730 (22 gün­lük or­ta­la­ma­sı) des­tek ve 26.300 (5 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Bu­gün öğ­le sa­at­le­rin­de No­el ta­ti­li­ne gi­re­cek Av­ru­pa haf­ta so­nu­na ka­dar ka­pa­lı ka­lır­ken cu­ma gü­nü ABD bor­sa­la­rı açı­la­cak. Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın dı­şa­rı­da ta­ti­le gir­me­si İMKB’nin de iş­lem hac­mi­ni da­ha da dü­şü­re­ce­ği için yıl so­nu­na ka­dar sı­kın­tı­lı se­ans­lar gö­re­bi­li­riz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT