BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kimin krizi?

Kimin krizi?

Arka­sın­dan git­mek için... Bir kah­ra­man la­zım. Bir kah­ra­man... İna­na­cak­sın ve bi­le­cek­sin ki gö­tür­dü­ğü yer için öl­me­ye de­ğer... Bi­le­cek­sin ki, ken­di­si için de­ğil her­kes için düş­müş­tür öne... Bir kah­ra­man...Arka­sın­dan git­mek için... Bir kah­ra­man la­zım. Bir kah­ra­man... İna­na­cak­sın ve bi­le­cek­sin ki gö­tür­dü­ğü yer için öl­me­ye de­ğer... Bi­le­cek­sin ki, ken­di­si için de­ğil her­kes için düş­müş­tür öne... Bir kah­ra­man... *** Bir er için ta­kım ko­mu­ta­nı... Ta­kım ko­mu­ta­nı için bö­lük ko­mu­ta­nı... Bö­lük ko­mu­ta­nı için ta­bur ko­mu­ta­nı... Ta­bur ko­mu­ta­nı için alay... Alay ko­mu­ta­nı için tu­gay... Öy­le gi­der... As­ker­lik­te­ki gi­bi... Sil­si­le, en ön­de­ki kah­ra­ma­nın sa­mi­mi­ye­ti­ni ve ah­la­kı­nı ve ce­sa­re­ti­ni ta­şı­mı­yor­sa... Ki­min sa­va­şı? *** Hay­di ta­sar­ruf ede­lim! Kriz var. Ki­min kri­zi? *** “Bi­zim...” di­ye­bil­mek için mü­ca­de­le­ye, “inan­mak” la­zım. Pat­ron en ön­de sa­vaş­maz­sa... Ko­mu­tan­la­rı as­ker­le ay­nı sof­ra­ya diz çök­mez­se... “Kriz ve ta­sar­ruf ta­mim­le­ri” ya­yın­la­mak ve al­tı­na im­za at­mak, nef­si ci­la­lar sa­de­ce... *** Rah­met­li Özal, “Ta­sar­ruf­tan çok ge­lir­le­ri­ni­zi art­tır­ma­ya ba­kın” di­yor­du. La­fı al­tın­dan an­la­yan­lar bu­nu müs­rif­lik sa­nı­yor. “İs­raf” sa­de­ce yok­luk­ta de­ğil, var­lık­ta da ha­ram... Ta­sar­ruf içe dö­nüp bü­zü­şe­rek sa­vaş­mak... Ge­lir­le­ri art­tır­ma­ya ça­lış­mak ise, dı­şa dö­nüp gen­le­şe­rek sa­vaş­mak... *** Ama her ha­lü­kâr­da bir kah­ra­man la­zım... Dı­şa dö­nüp, her­ke­si otur­du­ğu yer­den kal­dı­rıp cep­he­ye sü­re­cek... Bir kah­ra­man... Bir şef için mü­dür... Mü­dür için ko­or­di­na­tör...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT