BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’den 22 mil­yon YTL hazine yardımı ge­ri alı­nı­yor

AK Par­ti’den 22 mil­yon YTL hazine yardımı ge­ri alı­nı­yor

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin AK Par­ti­nin ha­zi­ne yar­dı­mı­nın ya­rı­sı­nın ge­ri alın­ma­sı yö­nün­de­ki ka­ra­rı uya­rın­ca, par­ti­den 22 mil­yon 842,5 bin YTL tah­sil ede­cek.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin AK Par­ti­nin ha­zi­ne yar­dı­mı­nın ya­rı­sı­nın ge­ri alın­ma­sı yö­nün­de­ki ka­ra­rı uya­rın­ca, par­ti­den 22 mil­yon 842,5 bin YTL tah­sil ede­cek. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü de, “45 mil­yon 685 bin YTL’lik ha­zi­ne yar­dı­mı­nın ya­rı­sı olan 22 mil­yon 842,5 bin YTL’nin tah­si­li” için An­ka­ra Def­ter­dar­lı­ğı­na ile­til­mek üze­re ta­li­mat ya­zı­sı ha­zır­la­dı. Ta­li­mat uya­rın­ca An­ka­ra Def­ter­dar­lı­ğı, AK Par­ti’den, 22 mil­yon 842.5 bin YTL’nin ya­sal sü­re için­de ya­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­ye­cek. Söz ko­nu­su 1 ay­lık sü­re, Def­ter­dar­lık ya­zı­sı­nın AK Par­ti’ye teb­liğ edil­me­siy­le baş­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT