BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lösemide yeni umut

Lösemide yeni umut

Bilim adamları sağlıklı hücreyi nakil için gerekli zamanı sağlayacak bir metot buldu. ABD’de ise sürekli kırmızı ve beyaz kan hücresi yapabilen yapay kemik iliği üretildi> Hayrettin Turan hayrettin.turan@tg.com.tr Amerikalı bilim adamları, lösemili çocukları sağlığına kavuşturacak uygun iliği bulmak için gerekli zamanı kazandıracak yeni bir yöntem geliştirdi... Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi uzmanlarından Dr. Dorothy Sipkins başkanlığındaki araştırmalarda elde ettikleri yöntem, lösemi hücrelerinin merkezlerinde sağlıklı kan oluşturma esasına dayanıyor. Bu hücreler vücuda oksijen taşınmasına yardımcı oluyor. Böylece hastalığın yayılması önlenerek sağlam hücreler uzun bir müddet koruma altına alınıyor. YAPAY KEMİK İLİĞİ Bu sistemle kan kanserli çocuklar için elde edilecek bu çok değerli zaman zarfında sağlıklı kan hücreleri veya uygun ilik bulunarak çocuğa enjekte edilebilme imkanı sağlanıyor. Bu arada ABD’nin Michigan Üniversitesinden bilim adamları, sürekli kırmızı ve beyaz kan hücresi yapabilen yapay kemik iliği üretmeyi başardı. Üniversiteden yapılan açıklamada, laboratuvar ortamında yapılan yapay kemik iliğinin, günün birinde daimi kan nakli için yapay kan üretilmesine yardımcı olabileceği belirtildi. Biomaterials dergisinde yayımlanan çalışmanın başında yer alan Dr. Nicholas Kotov, yapay kemik iliğinin, vücuttaki kemik iliğine destek olan dokuları taklit eden ve 3 boyutlu bir yapı iskelesine benzer bir madde içinde büyütüldüğünü belirtti. Bir test tüpünün içinde üretilmek üzere tasarlanan kemik iliğinin kan kök hücrelerinin aynısını yapabildiğini ve B hücreleri üretebildiğini belirten araştırmacılar, bunun da kemik iliğinin çalışmasını etkileyebilecek yeni ilaçların test edilmesi imkanı sağlayacağını kaydettiler. İNCİ “- Çatlak problemleri en çok ergenlik döneminde hızlı büyüme ve kilo alıp vermelere ya da hamilelik döneminde aşırı kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu konuda cildi sık sık nemlendirerek, bol su içerek, çok sıcak su ile banyo yapmayarak tedbir alabiliriz...” (...Mine Ülgezer / Güzellik Uzmanı) SAĞ­LIK OL­SUN 1saat fazla uyku kalbe iyi geliyor Gün­de bir sa­at faz­la uyu­ma­nın kalp kri­zi ris­ki­ni azalt­tı­ğı bil­di­ril­di. Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nin araş­tır­ma­sın­da 5-7 sa­at uyu­yan­lar­da bu oran yüz­de 11 olur­ken, 7 sa­at­ten faz­la uyu­yan­lar­da bu­nun yüz­de 6’ya düş­tü­ğü gö­rül­dü. Ve­ri­le­ri de­ğer­len­di­ren bi­lim adam­la­rı, bir sa­at faz­la uy­ku­nun ris­ki üç­te bir ora­nın­da azalt­tı­ğı so­nu­cu­na var­dı­lar. Aşırı terleme hastalık habercisi Uz. Dr Mu­rat Gör­gü­lü, el­le­rin­de ve vü­cu­du­nun çe­şit­li nok­ta­la­rın­da gün için­de de­vam­lı ter­le­me olan in­san­la­rın mut­la­ka bir he­kim­den yar­dım al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Aşı­rı ter­le­me, kalp has­ta­lık­la­rın­dan si­nir­sel has­ta­lık­la­ra ka­dar pek çok ra­hat­sız­lı­ğın be­lir­ti­si ola­bi­lir” de­di. Uz. Dr Gör­gü­lü, “El­le­ri­niz sü­rek­li ter­le­di­ği için in­san­lar­la to­ka­laş­mak­tan çe­ki­ni­yor­sa­nız. Kol­tuk alt­la­rı­nız ter­le­di­ğin­de ter ya da ko­ku ön­le­yi­ci ne kul­lan­sa­nız fay­da et­mi­yor­sa ve yal­nız sı­cak or­tam­lar­da de­ğil; gün için­de de de­vam­lı ola­rak ter­le­di­ği­ni­zi dü­şü­nü­yor­sa­nız, bu du­rum aşı­rı ter­le­me so­ru­nu­nuz ol­du­ğu an­la­mı­na ge­lir ve mut­la­ka bir uz­man yar­dı­mı al­ma­nız ge­re­kir” de­di. SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz - (...Asude Bahar’ın da­mak ta­dı) ETİMEKLİ PROFİTEROL MAL­ZE­ME­LER: * 1 kg. süt * 1 bar­dak şe­ker * 1 bar­dak un * 1 pa­ket krem şan­ti * 1 bar­dak­tan bi­raz az süt (şan­ti için) * 1 pa­ket tuz­suz eti­mek * 1 pa­ket ha­zır çi­ko­la­ta­lı sos * Süs­le­mek için fın­dık, fıs­tık, ba­dem HA­ZIR­LA­NI­ŞI: * Süt, un ve şe­ke­ri sü­rek­li ka­rış­tı­ra­rak pi­şi­rin, bi­raz so­ğu­yun­ca içi­ne bir ka­şık te­re­ya­ğı ek­le­yin. Krem şan­ti­yi süt­le çır­pın ve mu­hal­le­bi­ye ek­le­ye­rek iyi­ce çır­pın. Eti­mek­le­ri iri­ce par­ça­la­ra ayı­ra­rak, çırp­tı­ğı­nız ka­rı­şı­ma ek­le­yin ve ıs­lat­tı­ğı­nız bor­ca­ma ve­ya ka­se­le­re bo­şal­tın. Ha­zır çi­ko­la­ta­lı so­su pa­ke­tin üze­rin­de­ki ta­rif­ten az süt­le pi­şi­rin. Onu da ka­rı­şı­mın üze­ri­ne yay­dık­tan son­ra, fıs­tık, ba­dem, Hindistan ce­vi­zi vs. kul­la­na­rak di­le­di­gi­niz gi­bi süs­le­yin. AFİ­YET OL­SUN... AHMET SERHEND UZUNÖZ ETHEM SADIK ÖZGÜR ­İnşallah babaları gibi birbirleriyle iyi arkadaş olacaklar... (...Halid Uzunöz’ ün albümü) Şiiriniz - (...Nermin Aydın’nın mıs­ra­la­rı) > BANA NE Dediler; güneş doğmayacakmış; Dedim, adam sen de... Dediler; sular kuruyacakmış; Off ne işime... Dediler; zaman duracakmış Dursun varsın be... Ben seni sevmişim, Seni yaşatmışım kalbimde, Gelecek olan gelsin, Olacak olan olsun, Sen yanımdasın, benimlesin ya Bana ne... MEHMET SAMİ - MUSTAFA SIDDIK Kardeşi Mustafa diyor ki; “Mehmet abicim doğum günün mübarek olsun...” (...Şerife Öğrenç’in albümü) MAR­KET Koçak Pırlanta’dan “kahvenin hatırı!” Ko­çak Pır­lan­ta, gü­zel ve et­ki­le­yi­ci par­ça­lar­dan olu­şan kah­ve­ren­gi pır­lan­ta ta­kı ko­lek­si­yo­nu ile bir­bi­rin­den şık al­ter­na­tif­ler su­nu­yor. Ko­çak’ın Smoky Qu­artz pır­lan­ta ta­kı ko­lek­si­yo­nu; yü­zük, kü­pe, kol­ye ve set­ler­le vit­rin­ler­de­ki ye­ri­ni al­dı. Ko­lek­si­yon­da yer alan ta­sa­rım­lar, hem gün için­de hem de ge­ce kul­la­nı­la­bi­le­cek şe­kil­de ta­sar­lan­mış mo­del­ler­den olu­şu­yor... PÜF NOKTASI Kebap eti Ke­bap yap­mak üze­re al­dı­ğı­nız etin lez­zet­li piş­me­si­ni is­ti­yor­sa­nız, doğ­ra­dık­tan son­ra üze­ri­ne piş­miş süt dö­kün... Bir sü­re bek­let­tik­ten son­ra da ye­me­ği­ni­zi ya­pın... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT