BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak bi­lan­ço­su

Irak bi­lan­ço­su

Baş­kan Ge­or­ge Bush, 20 Ocak 2009 gü­nü baş­kan­lı­ğı Baş­kan Oba­ma’ya bı­ra­ka­cak. 26 gün kal­dı. Tek­sas­lı pet­rol­cü Ba­ba-Oğul 2 Ge­or­ge Bush, Ame­ri­ka’yı 12 yıl yö­net­ti­ler. Ara­da 8 yıl (1993-2001) Bill Clin­ton var. Ba­ba Bush da, Clin­ton da, da­ha ön­ce­ki baş­kan (1977-1981) Jimmy Car­ter da ha­yat­ta­dır.Baş­kan Ge­or­ge Bush, 20 Ocak 2009 gü­nü baş­kan­lı­ğı Baş­kan Oba­ma’ya bı­ra­ka­cak. 26 gün kal­dı. Tek­sas­lı pet­rol­cü Ba­ba-Oğul 2 Ge­or­ge Bush, Ame­ri­ka’yı 12 yıl yö­net­ti­ler. Ara­da 8 yıl (1993-2001) Bill Clin­ton var. Ba­ba Bush da, Clin­ton da, da­ha ön­ce­ki baş­kan (1977-1981) Jimmy Car­ter da ha­yat­ta­dır. Ba­ba Bush, 1. Irak Sa­va­şı ve pet­rol ha­zi­ne­si Ku­veyt’i Sad­dam’ın iş­ga­lin­den kur­tar­ma­sı ile ta­ri­he geç­ti. 20. as­rın en bü­yük baş­ka­nı Ro­nald Rea­gan’ın baş­kan yar­dım­cı­sı, CI­A baş­ka­nı, Pe­kin ve BM bü­yü­kel­çi­si ola­rak çok tec­rü­be­li idi. Tur­gut Özal’la dost­luk kur­du. Bi­ri­bir­le­ri­ne kü­çük isim­le­riy­le hi­tâb edi­yor­lar­dı. Özal’ın Bağ­dad’a gi­rip Sad­dam’ı de­vir­me­si öğü­dü­nü din­le­me­di. Ama ye­ter­li ders al­ma­yan Sad­dam, asıp kes­me­si­ni sür­dür­dü. Tek­sas va­li­li­ği dı­şın­da tec­rü­be­si ol­ma­yan şim­di­ki Baş­kan Bush, Sad­dam’ı bir ay­da de­vir­di. 6 Arap Kör­fez mo­nar­şi­si­ni Sad­dam’ın şer­rin­den ko­ru­du. Çok uzun yıl­lar için Irak ege­men­li­ği­ni el­de et­ti. Bush, 2. Irak sa­va­şı­nı ba­şa­rıy­la ka­pa­ta­ma­dı. Tür­ki­ye des­tek ver­me­yin­ce Kür­dis­tan oluş­tu. Kürt­ler, Irak cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ve ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı­nı bi­le ele ge­çir­di­ler. Sa­vaş çok uza­dı, çok kan dö­kül­dü. Ame­ri­ka, Bağ­dad Mü­ze­si’ni yağ­ma­lat­tı. Haz­ret-i Alî’nin ve İmâm-ı Âzam’ın tür­be­le­ri­ne top ate­şi aç­tı. Müs­lü­man düş­ma­nı, sa­kar po­li­ti­ka­cı, bar­bar­lık hoş­gö­rü­cü­sü ola­rak suç­la­nan Bush’un sa­va­şı­na baş­ta İn­gil­te­re pek çok dev­let as­ke­riy­le ka­tıl­dı. Ame­ri­ka, Irak pet­rol­le­ri­ni ele ge­çir­di. Hi­ma­ye­sin­de­ki Kör­fez mo­nar­şi­le­ri­nin pet­rol­le­ri­ni gü­ven­ce­ye al­dı. Hep­si­nin top­lam pet­rol re­zer­vi 662 mil­yar va­ril­dir (İran+Rus­ya+Çin+Ve­ne­zu­ela=320 mil­yar va­ril). ABD, İs­ra­il’i Sad­dam’dan kur­tar­dı. Ah­me­di­ne­cad’dan kur­ta­ra­ma­dı. Te­rör­le mü­ca­de­le­de hiç ba­şa­rı gös­te­re­me­di. Gi­de­ra­yak İran’ı ha­va­dan tah­rîb ede­rek böl­mek ka­ra­rı­nı, bu hu­sus­ta çok ge­ci­ken Bush, an­sı­zın çı­kan fi­nans kri­zi se­be­biy­le uy­gu­la­ya­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT