BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KPSS’de ter­cih baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı

KPSS’de ter­cih baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı

Ba­zı ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rına yer­leş­tir­me yap­mak ama­cıy­la KPSS’ye gi­ren aday­la­rın ter­cih baş­vu­ru­la­rı­nın alın­ma­sı­na baş­lan­dı.Ba­zı ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rına yer­leş­tir­me yap­mak ama­cıy­la KPSS’ye gi­ren aday­la­rın ter­cih baş­vu­ru­la­rı­nın alın­ma­sı­na baş­lan­dı. Baş­vu­ru­lar 5 Ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar “www.osym.gov.tr” ad­re­sin­den yapılabilecek. Ka­mu Per­so­nel Seç­me Sı­na­vı KPSS-2008/4 Ter­cih Kı­la­vu­zun­da­ki kad­ro ve po­zis­yon­lar­dan ter­cih ya­pı­la­bil­me­si için 2008-KPSS li­sans ve 2008-KPSS Or­ta­öğ­re­tim/Ön­li­sans sı­nav­la­rı­nın en az bi­rin­den or­ta­öğ­re­tim me­zun­la­rı için KPSSP94, ön­li­sans me­zun­la­rı için KPSSP93 ve li­sans me­zun­la­rı için KPSSP3 pu­anı­nın alın­ma­sı ge­re­ki­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT