BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meh­met Ağar ‘Su­sur­luk’tan yar­gı­la­na­cak

Meh­met Ağar ‘Su­sur­luk’tan yar­gı­la­na­cak

Meh­met Ağar, Su­sur­luk da­va­sı kap­sa­mın­da, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu dö­nem­le il­gi­li “cü­rüm iş­le­mek için si­lah­lı te­şek­kül oluş­tur­mak” su­çun­dan, te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­ra iliş­kin da­va­la­ra bak­mak­la gö­rev­li An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de yar­gı­la­na­cak.Meh­met Ağar, Su­sur­luk da­va­sı kap­sa­mın­da, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu dö­nem­le il­gi­li “cü­rüm iş­le­mek için si­lah­lı te­şek­kül oluş­tur­mak” su­çun­dan, te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­ra iliş­kin da­va­la­ra bak­mak­la gö­rev­li An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de yar­gı­la­na­cak. Du­ruş­ma­nın, 9 Şu­bat 2009’da ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tı­ran mah­ke­me­nin, Ağar’ın ad­re­si­ne teb­li­gat­ta bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Mah­ke­me, Ağar’a gön­de­ri­len çağ­rı ka­ğı­dı­na “ma­ze­ret­siz du­ruş­ma­ya gel­me­di­ği tak­dir­de zor­la ge­ti­ri­le­ce­ği şer­hi­nin ya­zıl­ma­sı­nı” ka­rar­laş­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT