BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Melih Gökçek’in belgesi Çankaya Belediye Başkanı’nın başını yedi

Melih Gökçek’in belgesi Çankaya Belediye Başkanı’nın başını yedi

‘Rüş­vet’e 3 ay ka­yıt­sız ka­lan CHP; Me­lih Gök­çek "Siz iş­lem yap­maz­sa­nız ben açık­la­rım" de­yin­ce Er­yıl­maz için sav­cı­lı­ğa koş­tu...An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in “Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nde 5 im­za­lı yol­suz­luk bel­ge­si­ni açık­la­ya­ca­ğım” sö­zün­den son­ra CHP’de pa­nik ya­şan­dı. İd­di­ala­rı 3 ay­dır sü­rün­ce­me­de bı­ra­kan CHP Ge­nel Mer­ke­zi, Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz’ı apar to­par sav­cı­lı­ğa ver­mek zo­run­da kal­dı > Ha­ber Mer­ke­zi  AN­KA­RA MECLİS ÜYELERİ SUSKUN KALDI Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­muz tu­ta­nak­ta im­za­la­rı bu­lu­nan Mec­lis üye­le­ri Mus­ta­fa Yıl­dı­rım, Nev­zat Şa­fak, Meh­met Erol, Ab­di Er­can’ın te­le­fon­la­rı­na ulaş­ma­mı­za ve not bı­rak­ma­mı­za rağ­men ken­di­le­riy­le gö­rüş­me im­ka­nı bu­la­ma­dık. Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz’ın si­ya­si li­te­ra­tü­re ka­zan­dır­dı­ğı “Yam­yam­lar” sö­zü­nün ar­dın­dan Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nde bu de­fa da ikin­ci yam­yam kri­zi pat­lak ver­di. Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nde or­ta­ya çı­kan ye­ni rüş­vet bel­ge­le­ri CHP Ge­nel Mer­ke­zi’ni zor­da bı­rak­tı. Sav­cı­lık yo­lu­nu tu­tan CHP’nin, Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz’ın kel­le­si­ni is­te­me­si­nin al­tın­da bu tür olay­la­rın yat­tı­ğı öğ­re­nil­di. YOL­SUZ­LUK­TA İKİN­Cİ PER­DE Ka­mu­oyun­da uzun sü­re­dir ko­nu­şu­lan CHP’li Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nde­ki yol­suz­luk olay­la­rın­dan il­ki ey­lül ayın­da Ka­nal 7 Te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­la­nan ses ka­se­tin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­yıl­maz ta­ra­fın­dan iti­raf edil­miş­ti. Er­yıl­maz, ka­set­te CHP’li be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ni iş yap­tır­ma­nın zor­luk­la­rı­na dik­kat çe­ker­ken, üye­le­rin rüş­vet­siz iş yap­ma­dık­la­rı­nı söy­le­miş­ti. Er­yıl­maz şöy­le ko­nuş­muş­tu, “Yam­yam­la­rı do­yur­mak için be­nim dört ay­rı es­ki Mu­zaf­fer ol­mam ge­re­ki­yor. Bun­la­ra pa­ra bul­mak için 50 tak­la atı­yo­rum.” GÖK­ÇEK AÇI­ĞA ÇI­KAR­DI CHP skan­da­lın pat­lak ver­me­si üze­ri­ne so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu kur­du. Ama ko­mis­yon ara­dan 3 ay geç­me­si­ne rağ­men “Yam­yam” ola­yın­da her­han­gi bir ge­liş­me ol­ma­dı. Ne ol­du ise Gök­çek-Kı­lıç­da­roğ­lu tar­tış­ma­sın­dan son­ra ol­du. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in, CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile yap­tı­ğı tar­tış­ma­da ve da­ha son­ra dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Çan­ka­ya Be­le­di­ye­sin­de­ki rüş­vet olay­la­rı ile il­gi­li iş­lem ya­pıl­ma­ma­sı ha­lin­de ken­di­si­nin açık­la­ya­ca­ğı­nı ima ede­rek ba­zı bel­ge­le­ri gös­ter­di. Gök­çek’in “Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nde 5 im­za­lı yol­suz­luk bel­ge­si. Bu­nu ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­ya­ca­ğım” de­di­ği bel­ge son­ra­sı CHP Ge­nel Mer­ke­zi’nde pa­nik ya­şan­dı. İKİN­Cİ YAM­YAM VA­KA­SI Sı­kı­şan Ge­nel Mer­kez, Gök­çek açık­la­ma­dan ön­ce ha­re­ke­te ge­çe­rek Er­yıl­maz hak­kın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­mak zo­run­da kal­dı. Böy­le­ce her­kes Çan­ka­ya Be­le­di­ye’sin­de­ki ‘yam­yam’ yol­suz­lu­ğu­nu ko­nu­şur­ken, ye­ni bir yol­suz­luk ola­yı da­ha açı­ğa çık­tı. Bu de­fa Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si CHP mec­lis grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şu­lan­lar ka­rar def­te­rin­de im­za al­tı­na alın­mış­tı. Bel­ge­li yol­suz­lu­ğa gö­re Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si’nin CHP Mec­lis Gru­bu tu­ta­nak­la­rın­da CHP’li yö­ne­ti­ci­ler ka­rış­tık­la­rı yol­suz­luk­la­rı iti­raf edi­yor­du. RÜŞ­VET TU­TA­NAK­LA­RA GİR­Dİ CHP Be­le­di­ye Mec­lis Gru­bu­nun 07/06/2005 ta­rih­li tu­ta­nak­la­rın­da CHP’li İmar Ko­mis­yo­nu üye­si Ze­ki Kaş­ka, bir imar af­fı için 450 bin YTL pa­ra is­te­diği­ni iti­raf et­ti. Kaş­ka’nın tu­ta­nak­la­ra gi­ren iti­raf­la­rı şöy­le “Evet ben 907 no­lu par­sel için Gİ­MAT’çı­lar­dan da­ha ön­ce ver­dik­le­ri 200 mil­yar TL gı­da yar­dı­mı­na ila­ve ola­rak ve­ri­len sö­ze da­ya­na­rak 450 mil­yar TL de Spor Ku­lü­bü için is­te­dim” de­di. Tu­ta­nak­lar­da, imar yol­suz­luk­la­rıy­la il­gi­li da­ha ön­ce top­lan­tı­lar ya­pıl­dı­ğı be­lir­len­di. Tu­ta­nak­la­ra gö­re, Ali İl­han Tür­ker yol­suz­luk­lar­la il­gi­li top­lan­tı­la­rı Grup Top­lan­tı­sı’nda şöy­le an­lat­tı: “İmar Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan bir gün ön­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı, CHP’li İmar Ko­mis­yo­nu üye­le­ri ve İmar Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Ci­nel ile da­nış­ma­nı ol­du­ğu söy­le­nen Ay­sun Esen­gil’le bir­lik­te bir top­lan­tı yap­tı­ğı­nı, bu top­lan­tı­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın 907’nin mut­la­ka Mec­lis­ten ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ği­ni Ze­ki Kaş­ka’nın Baş­ka­nın söz­le­ri­nin ta­ma­mı­nı doğ­ru­la­dı­ğı­nı, bu­nun üze­ri­ne er­te­si gün ya­pı­lan İmar Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ze­ki Kaş­ka’nın İmar Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğın­dan dü­şü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.” “UTANÇ VE­Rİ­Cİ” Tu­ta­nak­lar­da 907 no’lu par­se­lin imar de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li Er­yıl­maz’ın bir­kaç de­fa pa­ra is­te­di­ği de or­ta­ya çık­tı. Tu­ta­nak­lar­da Kaş­ka bu­nu şöy­le an­la­tı­yor; “Ve­ri­len sö­ze da­ya­na­rak 450 mil­yar TL’de Spor Ku­lü­bü için is­te­dim an­cak Gİ­MAT’çı­la­rın biz­den da­ha ne is­ti­yor­su­nuz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz bir is­te­di biz ye­di ver­dik, di­ye­rek bu ta­le­bi ge­ri çe­vir­dik­le­ri­ni” söy­le­di. Ze­ki Kaş­ka’nın bu söy­le­dik­le­ri­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı hiç­bir açık­la­ma ge­tir­me­ye­rek sus­ma­yı ter­cih et­ti. Bu ara­da tu­ta­nak­ta CHP’li Mec­lis üye­si Ya­şar Ça­tak, bu tür pa­ra ko­nu­la­rı­nın ko­nu­şul­ma­sı­nın utanç ve­ri­ci ol­du­ğu­nu da di­le ge­tir­di. ER­YIL­MAZ’DAN SAV’A ÖF­KE Er­yıl­maz’ın CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ön­der Sav’ın Par­ti Mec­li­si’nde yap­tı­ğı gö­rev de­ği­şik­lik­le­riy­le il­gi­li tep­ki­si de tu­ta­nak­la­ra gir­di. Er­yıl­maz’ın, İmar Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ze­ki Kaş­ka’nın, Ön­der Sav ta­ra­fın­dan gö­rev­den alın­ma­sıy­la il­gi­li söz­le­ri tu­ta­nak­la­ra “İmar Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı­nın yet­ki­siz de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni, is­ter­se ka­bul et­me­ye­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di” şek­lin­de geç­ti. “HİÇ BİLGİM YOK” Tu­ta­nak­ta ola­yı iti­raf eden be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ze­ki Kaş­ka, so­ru­muz üze­ri­ne ka­rar def­te­rin­de ken­di­si­nin söy­le­di­ği ile­ri sü­re­len söz­le­ri ka­bul et­me­ye­rek “bu söz­ler uy­dur­ma­dır” de­di.. Kaş­ka şöy­le ko­nuş­tu: “Val­la bil­mi­yo­rum, hiç bil­gim yok. 907 par­se­lin de­ği­şi­mi ko­mis­yo­na gel­di. Son­ra o iş red­de­dil­di. Öy­le bir ka­rar tu­ta­na­ğı ha­tır­la­mı­yo­rum. Ana­kent kent­sel dö­nü­şüm içe­ri­si­ne alı­nıp Ana­kent­ten onay­lan­dı di­ye bi­li­yo­rum. Biz­den geç­me­di öy­le bir ka­rar. Kim­miş, kim­ler öy­le bir ka­rar al­mış onu da ha­tır­la­mı­yo­rum. Öy­le bir ka­rar ol­du­ğu­nu da zan­net­mi­yo­rum. Yok yok zan­net­mi­yo­rum. Uy­du­rul­muş­tur öy­le bir şey. Öy­le bir ka­rar geç­me­di be­nim bil­di­ğim. O iş mec­li­se gel­di, son­ra ko­mis­yo­na ha­va­le edil­di. Ko­mis­yon her­han­gi bir ka­rar ver­me­di o ko­nu­da. Son­ra iş öy­le kal­dı. Mec­li­se de gel­me­di bir da­ha. Al­lah Al­lah bi­le­mi­yo­rum. Ben öy­le bir şey söy­le­me­dim. Kim söy­le­di, kim uy­dur­du bil­mi­yo­rum. Kim im­za al­tı­na al­mış kim söy­le­miş. İm­za atan ar­ka­daş­la­ra so­run bu­nu. Tu­ta­nak­ta im­za­sı bu­lu­nan CHP Mec­lis üye­si Ha­san Gör­gü­lü ise “ Şu an­da bir top­lan­tı­day­dım ko­nu­şa­ma­ya­ca­ğım. İd­di­alar bi­zi bağ­la­mı­yor”di­ye ko­nuş­tu. İd­di­ala­rın doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak için CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ön­der Sav, Grup Baş­kan ve­kil­le­ri ile Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz da ir­ti­bat kur­mak is­te­dik. Ma­kam­la­rı­na not bı­rak­ma­mı­za rağ­men ce­va­ben ara­ma­dı­lar. 907 numaralı parsel için istenen rüşvet belgesi... “Başkan bir istedi biz yedi verdik” belgesi... Başkan’dan yetkinin alınmasını isteyen üyelere ceza tehdidi. ÜÇ CHP’Lİ İS­Tİ­FA ET­MİŞ­Tİ Ola­yın ar­dın­dan tu­ta­nak­lar­da adı ge­çen CHP’li Mec­lis üye­le­ri Meh­met Erol, Nev­zat Şa­fak, Ze­ki Kaş­ka par­ti­le­rin­den is­ti­fa ede­rek ba­ğım­sız gö­rev yap­ma ka­ra­rı al­dı. Yi­ne tu­ta­nak­lar­da yer alan Ab­di Er­can, Ha­san Gör­gü­lü, Ya­şar Ça­tak, Mus­ta­fa Yıl­dı­rım ha­len CHP Mec­lis üye­li­ği­ni yü­rü­tü­yor. CHP’yi ka­rış­tı­ran ikin­ci rüş­vet ola­yın­da 907 par­sel ola­rak ge­çen gay­ri­men­kul An­ka­ra’nın en göz­de böl­ge­le­rin­den olan Oran şeh­rin­de, TRT bi­na­sı­nın ar­ka kıs­mın­da bu­lu­nan Gü­ney­su par­kı ya­kın­da­ki ara­zi. Üze­rin­de ge­ce­kon­du­lar bu­lu­nan bu ara­zi­ye çok kat­lı bi­na­lar ya­pıl­ma­sı için imar de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­di­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT