BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­gi De­niz­li ka­za­nır!

Li­gi De­niz­li ka­za­nır!

Bu­gün­den ya­zı­yo­rum, Si­vass­por’un ilk ya­rı­sı­nı li­der ka­pa­dı­ğı 2008-09 se­zo­nu­nu Be­şik­taş şam­pi­yon ola­rak bi­ti­re­cek­tir! Hem de 6 pu­an­lık far­ka rağ­men! Hem de is­ta­tis­ti­ki ve­ri­le­re gö­re, Del Bos­qu­e, Rı­za Ça­lım­bay, Je­an Ti­ga­na ve Er­tuğ­rul Sağ­lam‘ın da gö­rev yap­tı­ğı Be­şik­taş’ta, baş­kan De­mi­rö­ren dö­ne­mi­nin en ba­şa­rı­sız ho­ca­sı ola­rak Mus­ta­fa De­niz­li gös­te­ril­me­si­ne rağ­men. Pe­ki bu id­di­anın da­ya­na­ğı ne? Bir, her pro­je mi­ma­rı ile yü­ce­lir.Bu­gün­den ya­zı­yo­rum, Si­vass­por’un ilk ya­rı­sı­nı li­der ka­pa­dı­ğı 2008-09 se­zo­nu­nu Be­şik­taş şam­pi­yon ola­rak bi­ti­re­cek­tir! Hem de 6 pu­an­lık far­ka rağ­men! Hem de is­ta­tis­ti­ki ve­ri­le­re gö­re, Del Bos­qu­e, Rı­za Ça­lım­bay, Je­an Ti­ga­na ve Er­tuğ­rul Sağ­lam‘ın da gö­rev yap­tı­ğı Be­şik­taş’ta, baş­kan De­mi­rö­ren dö­ne­mi­nin en ba­şa­rı­sız ho­ca­sı ola­rak Mus­ta­fa De­niz­li gös­te­ril­me­si­ne rağ­men. Pe­ki bu id­di­anın da­ya­na­ğı ne? Bir, her pro­je mi­ma­rı ile yü­ce­lir. Oy­sa bu kad­ro­nun mi­ma­rı Mus­ta­fa Ho­ca de­ğil­dir. Ama dev­re ara­sı ken­di ta­kı­mı­nı kur­ma­sı için bir fır­sat­tır. İki, li­der­lik ateş­ten göm­lek­tir, onu uzun sü­re ta­şı­mak, her eki­bin har­cı de­ğil­dir. Ni­te­kim, onu, ilk ya­rı­da ara­lık­sız ne Be­şik­taş, ne Trab­zon, ne de G.Sa­ray ta­şı­ya­bil­di. Si­vass­por’un da so­nu­na ka­dar ta­şı­ma­sı zor. Ge­ri­den ge­le­cek­ler, mut­lu so­na da­ha ko­lay ula­şa­bi­lir. Bu ih­ti­mal, he­nüz is­te­nen oyun gü­cü­nü ya­ka­la­ya­ma­mış olan F.Bah­çe için şim­di­lik uzak gö­rü­nü­yor. G.Sa­ray ise üç kul­var­da ya­rış­tı­ğı için bir dik­kat ve he­def da­ğıl­ma­sıy­la kar­şı kar­şı­dır. Bir de zir­ve ya­rı­şı­nın oluş­tu­ra­ca­ğı kao­tik or­tam­lar söz ko­nu­su ki, bu da Mus­ta­fa De­niz­li‘nin en bü­yük şan­sı­dır. Çün­kü G.Sa­ray ve F.Bah­çe’de­ki kriz dö­nem­le­rin­den çık­ma­sı­nı bi­len De­niz­li ne­den ay­nı şe­yi G.Sa­ray ve F.Bah­çe’den son­ra Be­şik­taş’ta da ya­pa­ma­sın? >> De­mi­rö­ren ne açık­la­ya­cak? Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren bu­gün ne açık­la­ya­cak? Her hal­de, “Fay­da­lı ola­ma­dım, bı­ra­kı­yo­rum” de­me­ye­cek­tir. De­miş ol­sa, emi­nim ki, bu ha­be­re 40 gün 40 ge­ce dü­ğün ya­pa­cak Be­şik­taş­lı­lar hay­li faz­la­dır. Baş­kan, “4.5 yıl­da işi­ne son ver­di­ğim 5. tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li” mi di­ye­cek, san­mam! Zi­ra, şu an iki­si de bir­bi­ri­ne top­rak-su gi­bi muh­taç. Ay­rı­ca kı­sa dö­nem­li tek­nik adam de­ği­şik­lik­le­ri, Be­şik­taş’a fay­da­dan çok za­rar ver­miş­tir. Ay­rı­ca Be­şik­taş al­tın yıl­la­rı­nı Se­ba - Mil­ne bir­lik­te­li­ğin­de ya­şa­mış­tır. Bu­gün de De­mi­rö­ren-De­niz­li bir­lik­te­li­ği­ni güç­len­di­re­cek, böy­le is­tik­rar­lı bir dö­ne­me ih­ti­yaç var­dır. Bu nok­ta­da De­mi­rö­ren‘e dü­şen, ha­kem­ler ve fe­de­ras­yon­dan dert ya­nan “so­run­lu baş­kan” ol­mak ye­ri­ne “ef­sa­ne baş­kan Se­ba”nın ol­gun­lu­ğu­nu arat­ma­ya­cak bir söy­lem­le or­ta­ya çık­ma­sı­dır. >> Sü­per Lig’de en be­ğen­di­ği­niz tek­nik a­dam kim? ­T.Dİ­REK­TÖR/­KU­LÜ­BÜ­ AL­DI­ĞI OY Bü­lent Uy­gun (Si­vass­por) 201 Mic­ha­el Skib­be (Ga­la­ta­sa­ray) 190 Lu­is Ara­go­nes (Fe­ner­bah­çe) 175 Er­sun Ya­nal (Trab­zons­por) 174 Ay­kut Ko­ca­man (An­ka­ras­por) 173 Rı­za Ça­lım­bay (Es­ki­şe­hirs­por) 154 To­lu­nay Kaf­kas (Kay­se­ris­por) 146 Mus­ta­fa De­niz­li (Be­şik­taş) 135 Nu­rul­lah Sağ­lam (Ga­zi­an­teps­por) 127 Meh­met Öz­di­lek (An­tal­yas­por) 123 Ab­dul­lah Av­cı (İ.B.B.) 106 ................................(Bur­sas­por) - Gi­ray Bu­lak (Kon­yas­por) 45 Sa­met Ay­ba­ba (Genç­ler­bir­li­ği) 32 Yıl­maz Vu­ral (Ko­ca­elis­por) 14 Ümit Ka­yı­han (De­niz­lis­por) 10 Er­do­ğan Arı­ca (Ha­cet­te­pe) 6 ...................... (An­ka­ra­gü­cü) -
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT