BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­ter­net de­ne­ti­min­de Tür­ki­ye “öl­çü­yü ka­çır­ma­yan­lar­dan!”

İn­ter­net de­ne­ti­min­de Tür­ki­ye “öl­çü­yü ka­çır­ma­yan­lar­dan!”

Ulus­la­ra­ra­sı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu Sı­nır Ta­nı­ma­yan Ga­ze­te­ci­ler Ör­gü­tü­nün ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re Tür­ki­ye, in­ter­net de­ne­ti­min­de ABD, Ka­na­da, İn­gil­te­re, Fran­sa ve Da­ni­mar­ka ile “Ma­kul Dü­zey­de Fil­tre­le­me Ya­pan Ül­ke­ler” lis­te­sin­de yer al­dı.Ulus­la­ra­ra­sı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu Sı­nır Ta­nı­ma­yan Ga­ze­te­ci­ler Ör­gü­tü­nün ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re Tür­ki­ye, in­ter­net de­ne­ti­min­de ABD, Ka­na­da, İn­gil­te­re, Fran­sa ve Da­ni­mar­ka ile “Ma­kul Dü­zey­de Fil­tre­le­me Ya­pan Ül­ke­ler” lis­te­sin­de yer al­dı. Çin, Su­ri­ye, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ve İran ise “İn­ter­ne­te San­sür Uy­gu­la­yan Ül­ke­ler” lis­te­si­nin ba­şın­da sı­ra­lan­dı. Tür­ki­ye’de in­ter­net eri­şi­mi; in­ti­ha­ra yön­len­dir­me, ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı, uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma, sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni, fu­huş, ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kan sağ­la­ma gi­bi se­bep­ler­le en­gel­le­ni­yor...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT