BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dep­rem de­ğil gaz pat­la­ma­sı!

Dep­rem de­ğil gaz pat­la­ma­sı!

Uk­ray­na’nın gü­ne­yin­de­ki Kı­rım ya­rı­ma­da­sın­da 5 kat­lı bir bi­na­da mey­da­na ge­len gaz pat­la­ma­sın­da 19 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Uk­ray­na’nın gü­ne­yin­de­ki Kı­rım ya­rı­ma­da­sın­da 5 kat­lı bir bi­na­da mey­da­na ge­len gaz pat­la­ma­sın­da 19 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ölü sa­yı­sı­nın art­ma­sın­dan en­di­şe et­tik­le­ri­ni söy­le­yen yet­ki­li­ler, on­lar­ca ya­ra­lı­nın bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Acil Du­rum Ba­kan­lı­ğı, ya­rı­ma­da­nın Yev­pa­to­ri­ya bel­de­sin­de­ki bi­na­da, 35 da­ire­yi tah­rip eden pat­la­ma­dan son­ra en­kaz al­tın­da­ki­le­ri çı­kar­mak için böl­ge­de 700 ka­dar kur­tar­ma gö­rev­li­si­nin ça­lış­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ölen­ler ara­sın­da ço­cuk­la­rın bu­lun­du­ğu, en kaz al­tın­dan 21 ki­şi­nin çı­ka­rıl­dı­ğı, bun­lar­dan 4’ünün te­da­vi al­tı­na alın­dı­ğı be­lir­til­di. Res­mi in­ter­net si­te­le­rin­de­ki açık­la­ma­da, Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Vik­tor Yuş­çen­ko ve Baş­ba­ka­nı Yu­li­a Ti­mo­şen­ko’nun, Yev­pa­to­ri­ya’ya git­tik­le­ri kay­de­di­lir­ken; Krem­lin’den bir söz­cü, Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­riy Med­ve­dev’in, Rus­ya’nın Si­vas­to­pol’de­ki Ka­ra­de­niz fi­lo­sun­da­ki per­so­ne­li, kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na yar­dım ama­cıy­la böl­ge­ye gön­der­me öne­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT