BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ULAŞ­TIR­MA BA­KA­NI Bİ­NA­Lİ YIL­DI­RIM: Gü­ven­lik ko­nu­sun­da kü­re­sel iş bir­li­ği şart

ULAŞ­TIR­MA BA­KA­NI Bİ­NA­Lİ YIL­DI­RIM: Gü­ven­lik ko­nu­sun­da kü­re­sel iş bir­li­ği şart

Kon­fe­ran­sa Ba­kan Yıl­dı­rım’ın ya­nı sı­ra, OD­TÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Acar (sol­da) ve Ga­zi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Rı­za Ay­han da ka­tıl­dı.Kon­fe­ran­sa Ba­kan Yıl­dı­rım’ın ya­nı sı­ra, OD­TÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Acar (sol­da) ve Ga­zi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Rı­za Ay­han da ka­tıl­dı. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, elek­tro­nik or­tam­da tam an­la­mıy­la bil­gi gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı için kü­re­sel iş bir­li­ği­nin şart ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Bil­gi Gü­ven­li­ği Der­ne­ği, Ga­zi Üni­ver­si­te­si, Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu iş bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen “Bil­gi Gü­ven­li­ği ve Krip­to­lo­ji” kon­fe­ran­sı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ba­kan Yıl­dı­rım; elek­tro­nik or­tam­da va­tan­daş­la­rın bü­tün özel bil­gi­le­ri­nin kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, bu bil­gi­le­rin kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­rin eli­ne geç­me­me­si için elek­tro­nik ve mo­bil im­za gi­bi ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. An­cak sa­de­ce bir ül­ke­nin ted­bir al­ma­sı­nın ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı ve ül­ke­le­rin iş bir­li­ği yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Yıl­dı­rım, şun­la­rı söy­le­di: “İşin zor­lu­ğu, her ül­ke­nin hu­ku­ki mev­zu­atı­nın fark­lı ol­ma­sın­da. Or­tak bir mev­zu­at yok. Al­dı­ğı­nız ted­bir baş­ka bir ül­ke­de ge­çer­siz olu­yor, bun­dan da bu işin sim­sar­la­rı ya­rar­la­nı­yor. Bu se­bep­le kü­re­sel iş bir­li­ği la­zım. Bu sağ­la­nır­sa bil­gi gü­ven­li­ği­ne iliş­kin so­nuç alı­nır.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT